Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Kompetencie

Odbor metodiky a koordinácie subjektov zabezpečuje najmä:

  1. vypracovávanie a aktualizáciu systému riadenia fondov EÚ a vypracovávanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť implementácie fondov EÚ,
  2. prípravu koncepčných materiálov súvisiacich so systémom riadenia fondov EÚ na rokovanie vlády,
  3. koordináciu zasadnutí pracovných skupín CKO zabezpečujúcich špecifické úlohy vo vybraných oblastiach systému riadenia fondov EÚ v pôsobnosti odboru,
  4. vypracúvanie analýz, podkladov a materiálov súvisiacich s činnosťou sekcie v oblastiach spadajúcich do kompetencie odboru,
  5. komunikáciu s orgánmi zapojenými do riadenia a kontroly fondov EÚ, koordinovaný postup subjektov v otázkach horizontálneho charakteru a výmenu informácií vo vzťahu k EK v predmetných oblastiach.

Odbor sa organizačne člení na 3 oddelenia – oddelenie metodiky, oddelenie koordinácie subjektov a oddelenie podporných činností.