Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Snina

Okres Snina bol s platnosťou od 25. apríla 2018 zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Akčný plán rozvoja okresu Snina bol schválený vládou SR dňa 16. januára 2019 uznesením vlády č. 22/2019. Okres bude môcť v súlade s akčným plánom využívať reálne nástroje, akými sú zvýhodnenia pri čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, zásadne výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov, či možnosť čerpania regionálneho príspevku. Všetky tieto opatrenia budú smerovať predovšetkým k tvorbe pracovných miest.

Podpora okresu sa má v priebehu 5 rokov od schválenia Akčného plánu zamerať na nasledujúce prioritné oblasti:

A. Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni okresu Snina

B. Rozvoj regionálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov

C. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

D. Zlepšenie kvality života obyvateľov

E. Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni Prešovského samosprávneho kraja

F. Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni ústrednej štátnej správy

Štatút riadiaceho výboru okresu Snina - platný od 15.2.2022 (PDF, 350.6 KB)