Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Agenda 2030 v medzinárodnom prostredí

Agenda 2030 je komplexným súborom priorít pre dosiahnutie cieľa udržateľného rozvoja. Nadväzuje na Miléniové rozvojové ciele (Millenium Development Goals – MDGs) z r. 2000, ktoré boli vôbec prvou spoločnou víziou a široko akceptovaným rámcom pre globálny rozvoj. Kým MDGs sa zameriavali hlavne na rozvojové krajiny a vykorenenie extrémnej chudoby, ambíciou Agendy 2030 a jej 17 cieľov udržateľného rozvoja je usmerňovať ekonomickú, sociálnu a environmentálnu premenu všetkých krajín sveta, vrátene tých rozvinutých, a reagovať tak na hrozby, ktorým ľudstvo dnes čelí.

Jedným z hlavných mechanizmov podpory naplňovania cieľov udržateľného rozvoja vo svete je oficiálna rozvojová pomoc. Národným koordinátorom oficiálnej rozvojovej pomoci je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí  Slovenskej republiky.

Rozvojové aktivity sú organizované na báze spolupráce s prijímajúcou krajinou, preto dnes už nemožno rozvojovú spoluprácu zjednodušene označovať iba za pomoc. Je to však účinný nástroj slovenskej zahraničnej politiky a v neposlednej rade si tým plníme povinnosti a záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ, OSN a OECD. Vďaka zapojeniu sa do aktivít napr. EuropeAid (ale tiež ďalších organizácií formujúcich globálne rozvojové politiky), má Slovensko možnosť ovplyvniť medzinárodnú rozvojovú agendu plnoprávnym hlasom, kompenzujúc tak geopolitickú váhu danú veľkosťou a obmedzenými zdrojmi našej krajiny.

Účasť SR na rozvojovej spolupráci preto treba vnímať ako príspevok Slovenska k prosperujúcejšiemu, stabilnejšiemu a bezpečnejšiemu svetu. Chudoba, terorizmus, obchodovanie s narkotikami, nelegálna migrácia, klimatické zmeny a pod. nie sú len problémami rozvojových krajín, ale v súčasnom globálnom svete aj našimi problémami. Spoluprácou s rozvojovým svetom tak pomáhame predovšetkým sami sebe.


Slovak Aid

Slovensko sa vstupom do OECD (2000), Európskej únie (2004) a Výboru OECD pre rozvojovú pomoc – DAC (2013) stalo súčasťou spoločenstva darcov, ktorí poskytujú pomoc rozvojovým krajinám.

Členstvo v týchto organizáciách, resp. príprava naň, výrazne prispela k sformovaniu mechanizmu slovenskej rozvojovej spolupráce. Mechanizmus slovenskej politiky rozvojovej spolupráce, ako ho poznáme dnes, vznikol v roku 2003. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) sa stalo národným koordinátorom poskytovania slovenskej rozvojovej pomoci.

Prezentácia SlovakAid:
Oficiálna rozvojová spolupráca sa stala integrálnou súčasťou zahraničnej politiky SR. Za desať rokov bolo pod logom SlovakAid implementovaných viac ako 400 projektov v takmer dvadsiatich krajinách Afriky, Ázie, aj Európy. Rok 2013 sa stal pre oficiálnu rozvojovú pomoc SR významným míľnikom, nakoľko sa Slovenská republika stala členom Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (DAC OECD), čo znamenalo zavŕšenie desaťročného úsilia o budovanie kvalitného a efektívneho mechanizmu rozvojovej spolupráce SR.

Viac na: http://www.slovakaid.sk/


Ciele rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky

Oficiálna rozvojová spolupráca (ODA – Official Development Assistance) je súhrn aktivít štátu zameraných na pomoc a podporu rozvojových krajín smerom k udržateľnému rozvoju. Vychádza z vnímania spoluzodpovednosti za globálny rozvoj, ku ktorému chcú vlády štátov takýmto spôsobom napomôcť. ODA je postavená na báze finančných prostriedkov, ktoré národné vlády vyčleňujú zo štátnych rozpočtov a následne ich buď transferujú medzinárodným inštitúciám ako napr. OSN, OECD, EÚ, zameraným na rozvojovú pomoc (multilaterálna rozvojová pomoc) alebo nimi financujú projekty a programy v nimi vybraných krajinách (bilaterálna rozvojová pomoc), prípadne na základe dohody s partnerom (trilaterálna rozvojová pomoc). V dvoch posledných prípadoch ide o pomoc, ktorej geografické a sektorové smerovanie, spôsob poskytovania a výšku príspevkov definujú primárne štáty samotné.

Slovensko ponúka rozvojovú spoluprácu partnerským krajinám so zámerom prispieť k udržateľnému rozvoju najmä prostredníctvom:

  • rozvoja ľudského potenciálu partnerských krajín najmä prostredníctvom podpory vzdelávania a zamestnanosti;
  • podpory demokracie a dobrej správy vecí verejných vrátane dialógu občianskej spoločnosti a štátnych inštitúcií.

 V oblasti rozvojovej spolupráce sa SR opiera o:

  • svoje transformačné skúsenosti z budovania inštitúcií samostatného štátu, rozvoja trhovej ekonomiky a napĺňania princípov demokracie;
  • úspešnú integráciu do medzinárodných organizácií a zoskupení;
  • nedávnu skúsenosť prijímateľa pomoci.