Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Inovácie

Súhrnná správa z procesu podnikateľského objavovania (EDP)

Súhrnná správa z procesu EDP k stratégii SK RIS3 2021+

Súhrnná správa z procesu podnikateľského objavovania (ďalej len „Súhrnná správa”) je súčasťou aktualizácie a implementácie stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027 (ďalej len „SK RIS3 2021+“), ktorá je nevyhnutná pre splnenie kritérií základnej podmienky „Dobrá správa stratégie pre inteligentnú špecializáciu na národnej alebo regionálnej úrovni“ (ďalej len „základná podmienka“). Splnenie kritérií základnej podmienky je predpokladom čerpania finančných prostriedkov a implementácie aktivít politického cieľa 1 „Inteligentnejšia Európa vďaka inovácii, digitalizácii, hospodárskej transformácii a podpore malých a stredných podnikov” v rámci Operačného programu Slovensko (OP SK) v programovom období 2021 – 2027.

Súhrnná správa bola vypracovaná participatívnym spôsobom v spolupráci s doménovými koordinátormi, vizionármi a členmi doménových platforiem. Cieľ Súhrnnej správy spočíva v detailnejšej prezentácii priebehu procesu podnikateľského objavovania (ďalej len „EDP“, z angl. „Entrepreneurial Discovery Process“) v rámci aktualizácie domén inteligentnej špecializácie, t. j. v detailnejšom predstavení jednotlivých domén, zdôvodnení ich výberu pri zohľadnení špecifík SR a globálnych megatrendov a podrobnom opise procesu definovania prioritných oblastí, transformačných cieľov, transformačných máp, vrátane zmapovania dostupných výskumných kapacít a potenciálnych odberateľov.

Súhrnná správa je živým a priamo nadväzujúcim dokumentom na SK RIS3 2021+, ktorý bude v pravidelných 1-2 ročných intervaloch aktualizovaný na základe dostupných dát a dosiahnutých výsledkov za predchádzajúce obdobie. Takýmto nastavením sa zabezpečí možnosť flexibilnejšie reagovať na prípadnú zmenu vývoja v rámci jednotlivých prioritných oblastí domén inteligentnej špecializácie.

Súhrnná správa sa rozdeľuje na tri hlavné časti, v rámci ktorých je definovaná metodika výberu a aktualizácie domén inteligentnej špecializácie, špecifické informácie týkajúce sa jednotlivých domén a všeobecných opatrení pre zabezpečenie úspešnej implementácie SK RIS3 2021+, konkrétne:

  • „Metodika definovania a aktualizácie domén“ opisuje metodiku a proces aktualizácie domén inteligentnej špecializácie a detailným spôsobom opisuje EDP.
  • „Domény inteligentnej špecializácie“ je vypracovaná doménovými koordinátormi a vizionármi. Obsahuje informácie týkajúce sa zdôvodnenia výberu domény, cieľa domény, prioritných oblastí, transformačných cieľov a predpokladu spolupráce a synergií s inými doménami.
  • „Horizontálne potreby pre úspešnú transformáciu“ obsahuje súhrn všeobecných opatrení, ktoré je nevyhnutné realizovať pre úspešné dosiahnutie transformačných cieľov a implementácie domén.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR”) pri definovaní štruktúry Súhrnnej správy vychádzalo z komunikácie s doménovými koordinátormi, vizionármi a členmi doménových platforiem. Dokument bol uznesením č. 1/25 z 10. mája 2022 schválený Radou vlády pre vedu, techniku a inovácie.

Súhrnná správa z procesu EDP k stratégii SK RIS3 2021+ (PDF, 4.07 MB)
Súhrnná správa z procesu EDP k stratégii SK RIS3 2021+ (anglická verzia) (PDF, 4.04 MB)