Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Zdravá spoločnosť

Transformácia domény „Zdravá spoločnosť“ v rámci troch hlavných prioritných oblastí musí byť komplexná, s kontinuálnou implementáciou a za systémovej podpory štátu, aby sa dosiahli ciele, ku ktorým patrí:

 • moderná infraštruktúra pre výskum a poskytovanie ZS postavenej na inováciách;
 • lepšie pracovné prostredie, motivácia a kariérny postup výskumných pracovníkov oblasti zdravotníctva;
 • inšpiratívne, atraktívne a udržateľné prostredie pre udržanie a návrat slovenských výskumných pracovníkov/odborníkov v oblasti zdravotníctva;
 • silná a udržateľná spolupráca medzi akademickými výskumníkmi, poskytovateľmi ZS a priemyslom, aj prostredníctvom vytvorenia funkčnej Roadmapy biomedicínskeho VaV;
 • efektívna medzirezortná spolupráca, funkčné riadenie, redukcia/eliminácia byrokracie a zjednodušená implementácia projektov a ich výsledkov do praxe v oblasti zdravotníctva;
 • účinné legislatívno-organizačné a procesné prostredie pre výrazné zvýšenie výdavkov na VaV, v oblasti zdravia aspoň na úroveň priemeru ostatných troch krajín V4;
 • kontinuálne a synergické financovanie biomedicínskeho VaV;
 • efektívna podpora MSP, začínajúcich podnikateľov (start-upov a spin-offov) zameraných na oblasť zdravia, napr. prostredníctvom prístupu k existujúcej výskumnej infraštruktúre, finančnej podpory pri vzniku a rozvoji firmy, odbornej podpory, podpory spolupráce a pod.;
 • účinná podpora biomedicínskych klastrov, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri prispievaní k rastu a rozvoju priemyslu v krajine prostredníctvom poskytovania synergií a platforiem pre vzájomnú spoluprácu akademickej obce, priemyslu, tvorcov politík a investorov;
 • posilnenie medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie slovenskej vedy, VVaI v oblasti zdravia, vrátane účasti SR v európskych partnerstvách, a tiež v rámci projektových aktivít národných uzlov ESFRI výskumných infraštruktúr (ako je napr. SLOVACRIN);
 • etablovanie farmaceutického a biotechnologického priemyslu ako nevyhnutnej súčasti slovenskej znalostnej ekonomiky.