Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Inteligentné mestá a regióny

MIRRI SR plní kľúčovú úlohu v oblasti riadenia a koordinácie regionálneho rozvoja na Slovensku s dôrazom na agendu inteligentného rozvoja miest a regiónov. V pozícii národného koordinátora podporuje samosprávy v implementácii smart riešení ako integrovanej súčasti ich transformácie na ekologické, efektívne a konkurencieschopné celky.

Aktuálne sa tak deje predovšetkým prostredníctvom národného projektu “Podpora samospráv na ceste k digitálnym dvojčatám a digitálnym službám”, ktorý má za cieľ navrhnúť metodický rámec pre tvorbu digitálnych dvojčiat, vytvoriť online nástroj na tvorbu a priorizáciu projektov inteligentnej samosprávy, podporiť zdieľanie a škálovanie dobrých riešení a podporiť samosprávy pri tvorbe digitálnych služieb na základe dát, resp. predpokladov budúceho vývoja. Tento koncept skvalitní život obyvateľov najmä v oblastiach ako doprava a mobilita, zdravie, životné prostredie, energetické a odpadové hospodárstvo, prístup k digitálnym službám mobility, službám verejnej správy a pod.

Viac informácií o projekte: „Podpora samospráv na ceste k digitálnym dvojčatám a digitálnym službám“

 

Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026

Odborný tím ministerstva vypracoval Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026. Zvýrazňuje potrebu akcelerácie tejto problematiky a vytvára strategický rámec jej riadenia. V rámci dokumentu sú riešené prioritné oblasti ako napr. pripravenosť kapacít, využívanie dát, tvorba inovačného prostredia, financovanie, procesy verejného obstarávania a pod. Jeho príprava prebiehala v spolupráci s expertnou platformou a ďalšími relevantnými inštitúciami na regionálnej, národnej i nadnárodnej úrovni.

Dokument: „Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026“

 

Metodika smart projektov

Zámerom tohto dokumentu je pomôcť samosprávam lepšie pochopiť, čo znamenajú ciele rozvoja smerom k inteligentným mestám a regiónom a ako riešiť stratégie či procesy riadenia pri ich transformácii smerom k moderným a udržateľným sídlam. Obsahuje 12 konkrétnych krokov k bezproblémovej implementácii smart riešení. Jeho hlavnou ambíciou bude poskytnúť podporu samosprávam pri príprave kvalitnejších projektov v oblasti smart cities & regions a zároveň pomôcť efektívnejšie čerpať prostriedky z Programu Slovensko (P SK).

Dokument: “Metodika k tvorbe inteligentných projektov”

Ďalšie výstupy, ktoré pripravilo Oddelenie rozvoja smart agendy (ORSA), nájdete na našom webe smartcity.gov.sk v sekcii “Strategické dokumenty”.

 

Medzinárodná spolupráca

Okrem kooperácie so slovenskými stakeholdermi realizujeme tiež spoluprácu na medzinárodnej úrovni – najmä v oblasti výmeny best practice a know-how, resp. prehĺbenia vzajomných synergií s nadnárodnými organizáciami ako EÚ, EIB a Svetová banka. Spomenúť možno aj spoluprácu s predstaviteľmi fínskej iniciatívy 6Aika, účasť našich kolegov na svetovej výstave Expo 2020 v Dubaji, Smart City Expo World Congress 2023 v Barcelone, prezentáciu národného stánku na podujatí Portugal Smart Cities Summit 2023 v Lisabone, príp. rokovania na medzivládnej úrovni s predstaviteľmi Taiwanu, Singapuru, Holandska, Nemecka, Česka a pod.

Viac informácií o najnovšom dianí v oblasti inteligentných miest a regiónov, inšpiratívne príklady projektov zo Slovenska i zahraničia, či aktuálne výzvy a newsletter nájdete na webstránke www.smartcity.gov.sk.

 

Inteligentná mobilita

„MIRRI SR v spolupráci s MD SR pripravilo Stratégiu pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska, pričom do procesu jej tvorby boli prizvaní tiež relevantní zástupcovia ekosystému inteligentnej mobility. Stanovuje víziu a ciele pre Slovensko v tejto oblasti a je prierezovým dokumentom, ktorý prepája subjekty verejnej správy a určuje smerovanie inteligentnej mobility SR v dlhodobom časovom horizonte (30 rokov). Stratégia spolu so svojimi cieľmi a míľnikmi predstavuje plnohodnotné uvedenie zámerov oznámenia EK Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – „Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu – nasmerovanie európskej dopravy do budúcnosti“ do praxe.

Zameriava sa na všetky módy dopravy v podmienkach SR a predstavuje možnosti budovania udržateľnej, inteligentnej a odolnej dopravy. Zároveň ide o strešný dokument, ktorý je detailnejšie pretavený do opatrení v „Dlhodobom pláne pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite 2021-2030“ a „Akčnom pláne pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite 2021-2025“.

Stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska (PDF, 647.55 KB)