Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021-2027 (SK RIS3 2021+)

Inteligentná špecializácia je koncepcia inovačnej politiky, ktorej cieľom je podporiť národné alebo regionálne inovácie, prispieť k rastu a prosperite tým, že štátom alebo regiónom pomôže a umožní sústrediť sa na svoje silné stránky. Inteligentná špecializácia je založená na partnerstvách medzi podnikmi, verejnými subjektmi a znalostnými inštitúciami.

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 2021-2027 (ďalej len “SK RIS3 2021+“) je aktualizáciou stratégie Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky a predstavuje strategický dokument určujúci ciele, systém politík a opatrení v oblasti výskumu, vývoja a inovácií (ďalej len „VVaI“) v tých sektoroch ekonomiky Slovenskej republiky, ktoré majú najväčší potenciál transformácie smerom k činnostiam a aktivitám s vyššou pridanou hodnotou a zároveň disponujú dostatočnou výskumnou a inovačnou kapacitou. SK RIS3 2021+ predstavuje základný rámec pre rozvoj ekosystému VVaI v Slovenskej republike, definuje opatrenia a nástroje na dosiahnutie strategických cieľov a slúži ako východisko k nastaveniu kontinuálnych procesov, ktoré budú prispievať k vytváraniu efektívneho systému podpory VVaI.

SK RIS3 2021+ je zároveň základným dokumentom, ktorý určuje obsahové zameranie podpory z fondov politiky súdržnosti Európskej únie pre obdobie 2021 – 2027 pre oblasť VVaI a koncentráciu zdrojov týkajúcich sa tejto oblasti. SK RIS3 2021+ je nevyhnutná pre splnenie kritérií základnej podmienky podľa úlohy B.1 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 324 z 3. júla 2019, ktoré sú predpokladom pre čerpanie finančných prostriedkov a implementáciu časti aktivít politického cieľa 1 v rámci operačného programu Slovensko v programovom období 2021 – 2027.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vypracovalo a na rokovanie vlády SR predložilo dokument, ktorý vláda SR schválila na svojom rokovaní dňa 08. 12. 2021 uznesením vlády č. 26638/2021. Na tvorbe SK RIS3 2021+ sa spolupodieľali zástupcovia podnikateľského, akademického a výskumného sektora.

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021-2027 (PDF, 2,16MB).

Research and innovation strategy for smart specialisation of the Slovak Republic 2021-2027 (PDF, 2,18 MB)
VÍZIA SK RIS3 2021+

Zavedením optimalizovaného systému politík a opatrení v oblasti výskumu, inovácií a ľudských zdrojov podporiť stimuláciu štrukturálnej zmeny slovenskej ekonomiky smerom k rastu založenom na zvyšovaní výskumnej a inovačnej schopnosti a excelentnosti v segmentoch s najväčšou konkurenčnou výhodou s cieľom podporovať udržateľný rast zamestnanosti, príjmov a kvality života.

SK RIS3 2021+ je postavená na dvoch hlavných pilieroch:

  • Domény inteligentnej špecializácie ako výstupy procesu podnikateľského objavovania, ktoré majú byť rozvíjané prostredníctvom špecifických projektov zameraných na rozvoj technológií, produktov, rozvoj infraštruktúr či budovanie platforiem spolupráce;
  • Strategické ciele, ktoré budú napĺňané systémovými opatreniami a verejnými politikami a zároveň budú reagovať na hlavné výzvy VVaI ekosystému.