Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Zdravé potraviny a životné prostredie

Členovia doménovej platformy:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – gestor domény
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
 • Národné lesnícke centrum
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 • Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.
 • Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR
 • Slovenská akadémia vied
 • Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Bioeconomy Cluster
 • Výskumný ústav chemickej technológie, a. s.
 • Slovenské biologické služby, a. s.
 • Palma, a. s.
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

Pre doménu Zdravé potraviny a životné prostredie boli doménovou platformou identifikované 4 rozvojové trendy:

 1. Udržateľná a konkurencieschopná poľnohospodárska a lesná produkcia primárnych zdrojov
 2. Výroba bezpečných zdravie podporujúcich potravín s vysokou výživovou a pridanou hodnotou
 3. Nové technológie mechanického, chemického a energetického spracovania poľnohospodárskej a lesnej biomasy na produkty s vysokou pridanou hodnotou
 4. Komplexné technológie a systémy znižovania negatívnych dopadov pôdohospodárskej činnosti na životné prostredie, ochranu a udržateľné využívanie pôdy a vody v meniacich sa klimatických podmienkach

V procese EDP boli k jednotlivým rozvojovým trendom priradené produktové línie, ktoré sú uvedené v dokumente:

Produktové línie pre doménu Zdravé potraviny a životné prostredie – súhrnná správa z procesu EDP (PDF, 4 MB)

Súhrnnú spravu schválila Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 9. novembra 2017.