Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Schémy de minimis

Pilotná schéma podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v Slovenskej republike v znení dodatku č. 1 (727 kB) (PDF, 727.92 KB)

Hlavné oblasti na poskytnutie pomoci pre oprávnené projekty v schéme de minimis:

Digitalizácia správy obce/mesta, služieb obyvateľom a verejná bezpečnosť, najmä:

 • Mobilné aplikácie s prístupom k verejnému informačnému systému;
 • Elektronizácia služieb – napr. poplatky, dane;
 • Systém na včasnú detekciu možných prírodných katastrof a systémy včasného varovania pred blížiacim sa nebezpečenstvom;
 • Mobilné aplikácie pre zapájanie obyvateľov do verejných aktivít, napr. upratovacie služby, športové podujatia, aplikácie, pomocou ktorých môžu občania interaktívne komunikovať so zamestnancami úradu (napr. vo veci správy verejných komunikácií, verejnoprospešných služieb, životného prostredia, verejného poriadku a ochrany pred požiarmi v samospráve, kultúry a ochrany kultúrnych pamiatok);
 • Kamerové systémy – verejné bezpečnostné kamerové systémy;
 • Akustické a iné digitálne prostriedky monitoringu obyvateľov pre bezpečnosť verejnosti.

 

Manažment odpadov, najmä:

 • Technológie pre premenu odpadu na energiu – napr. zhodnocovanie využívania odpadov ako zdroja energie alebo paliva;
 • Technológie pre zlepšenie zberu odpadu – napr. meranie miery naplnenia kontajnerov a identifikácia producenta odpadu, riadenie systému zberu, triedenia a zhodnocovania odpadu;
 • Zníženie množstva odpadu vďaka efektívnym systémom kompostovania bioodpadu;
 • Alternatívne metódy čistenia odpadovej vody;
 • Recyklácia a redukcia odpadu.

 

Manažment vody, najmä:

 • Inteligentné meranie a riadenie spotreby vody v obciach a mestách;
 • Identifikácia priesakov vody v obciach a mestách na základe systémov merania;
 • Preventívna údržba – pasportizácia vodnej infraštruktúry obcí a miest so sledovaním životnosti jednotlivých zariadení.

 

Manažment energií, najmä:

 • Inteligentné meranie a riadenie spotreby elektrickej energie, plynu a tepla pomocou „SMART meteringu“ pre objekty obcí/miest;
 • Obnoviteľné zdroje energie inštalácia v existujúcej infraštruktúre obcí/miest s cieľom minimalizácie kapacity prenosovej cesty;
 • Energetická efektívnosť – vyhodnocovanie prevádzkových nákladov jednotlivých  meraných objektov obcí/miest s cieľom plánovania rezervovanej kapacity spotreby energií;
 • Inteligentné budovy/Zelené budovy obcí/miest – opatrenia vedúce k zvýšeniu energetickej efektívnosti budov na triedu A1;
 • Inteligentné sústavy verejného osvetlenia ako základná infraštruktúra pre inteligentné služby obcí/miest.

 

Manažment dopravy, najmä:

 • Kamerové dopravné systémy – online pohľady na verejné parkoviská, zber dát o frekvencii pohybu chodcov a dopravných prostriedkov za účelom kvantitatívneho vyhodnocovania týchto dát pre riadenie dopravy;
 • Mobilné aplikácie s prístupom k Centrálnemu informačnému systému aktuálneho stavu dopravnej situácie v obci/meste;
 • Dopravné informácie – informácie o dostupnosti taxi, bicyklov, o príchodoch a odchodoch spojov mestskej hromadnej dopravy, poskytovanie informácií pomocou mobilných aplikácií a webstránok mimo hospodárskej činnosti;
 • Riešenia multimodálnej mobility – kombinovaná preprava tovaru a osôb;
 • Riešenia autonómnej a inteligentnej dopravy;
 • Inteligentné parkovanie – riadenie najkratšej cesty k verejnému parkovaciemu miestu, rezervačné systémy pre bezplatné verejné parkovanie;
 • Riadenie dopravy podľa aktuálnych podmienok dopravného prúdu, obsadenosti verejných parkovísk, vyťaženosti komunikácií, poveternostných, časových a svetelných podmienok.

 

Internet vecí, najmä:

 • Technológie internetu vecí v rámci komunikácie obyvateľov s obcou/mestom;
 • Prepájanie nadradených systémov vyššej úrovne s individuálnymi spotrebičmi (napr. riadiace, komunikačné a serverové systémy, ktoré zabezpečujú logickú prepojenosť a prevádzku vecí spojených internetom);
 • Využívanie technológie a zariadení internetu vecí na zlepšenie výsledkov obcí.

 

Manažment pôdy, potravinová bezpečnosť a biohospodárstvo, v súlade s podmienkami stanovenými v tejto schéme a v nariadení 1407/2013:

 • Inteligentný zavlažovací systém verejných priestorov;
 • Ochrana a monitoring pôdy vo vlastníctve obce/mesta.

 

Infraštruktúra sociálnych a zdravotníckych zariadení vo vlastníctve obce/mesta, najmä:

 • Mapovanie dopadu životných cyklov prvkov renovácie budov a/alebo novej výstavby – (napr. tepelnej izolácie, modernizácia vykurovacích systémov, modernizácia osvetlenia a výťahov).

 

Ostatné, najmä:

 • Online výučba zamestnancov obcí/miest, špecializácia a profesionalizácia zamestnancov obcí/miest;
 • Snímanie kvality ovzdušia na území obcí/miest;
 • Zdieľanie odborníkov pracujúcich v obciach/mestách – vytvorenie komunikačnej platformy;
 • Online platformy pre zamestnancov v obciach/mestách k ich pracovnej agende.
 • Rozumný priemysel, resp. Priemysel 4.0  a systémy umelej inteligencie, pokiaľ podporený projekt pozitívne ovplyvní budovanie rozumných obcí a miest a kvalitu života na území obce/mesta alebo prímestského regiónu. 

 

Súvisiace odkazy:

Obchodný vestník (PDF, 4,27 MB)

Štátna pomoc 

 

 

 

Archív 

Pilotná schéma podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v Slovenskej republike (727 kB) (PDF, 727.92 KB)