Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Informácia Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program o nedodržaní termínu na vydanie rozhodnutí o ŽoNFP v rámci výzvy IROP-PO7-SC71-2021-77

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program („RO IROP“) si dovoľuje oznámiť žiadateľom, že z dôvodu náročnej administrácie schvaľovacieho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci 1. a 2. kola výzvy  IROP-PO7-SC71-2021-77 nebude zo strany RO IROP dodržaná lehota na vydanie rozhodnutí v zmysle odseku 10. kapitoly 3.2.1.3 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov a to 70 pracovných dní od konečného termínu  na predkladanie ŽoNFP. Zároveň oznamujeme predpokladaný nový termín na vydanie rozhodnutí v rámci vyššie uvedenej výzvy a to:

  1. kolo – 30.05.2022
  2. kolo – 30.06.2022