Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Program cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Maďarsko – Slovensko 2021 – 2027

  Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko

  Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Maďarskom – Interreg VI-A Maďarsko – Slovensko 2021 – 2027 bol vládou Slovenskej republiky schválený 30. marca 2022. Rozpočet programu z EFRR (Európsky fond regionálneho rozvoja) je takmer 130 miliónov eur. Projekty sú podporované do výšky 92 % rozpočtu v závislosti od typu žiadateľa. Maximálna výška podpory z EFRR je vo výške 80%.

  Za riadenie a implementáciu programu Interreg VI-A Slovensko – Maďarsko zodpovedá Riadiaci orgán (RO) Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska. Národným orgánom (NO) programu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

  Oprávnenými územiami sú: na slovenskej strane Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický kraj a Košický kraj; na maďarskej strane sú to regióny Budapest, Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg. Dva z regiónov (župa Heves a Budapešť) nie sú priamo spojené so štátnou hranicou. Ich zahrnutie v programe vyplýva z územnej blízkosti a vplyvov na pohraničné regióny.

  Spoločná slovensko-maďarská hranica patrí medzi najdlhšie štátne hranice v Európskej únii, programový región pokrýva 61 496 km2 (veľkosť podobná Lotyšsku) s 8,85 milióna obyvateľov (veľkosť podobná Rakúsku). Pohraničný región zahŕňa až 13 odlišných územných jednotiek pozdĺž vnútornej hranice v dĺžke viac ako 650 km a z hľadiska hospodárskej a sociálnej situácie je mimoriadne rôznorodý.

  Cieľom programu je zhrnutie hlavných spoločných výziev, pričom sa zohľadnia hospodárske, sociálne a územné rozdiely a nerovnosti, a spoločné investičné potreby a prostredníctvom podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vytvárať priaznivé podmienky pre zintenzívnenie a rozšírenie cezhraničných väzieb a prispieť tak k zvýšeniu atraktívnosti cezhraničného regiónu Maďarskej a Slovenskej republiky pre obyvateľov a návštevníkov prostredníctvom inteligentného využívania vnútorného potenciálu územia. Pre programové obdobie 2021 – 2027 boli vybrané tri najdôležitejšie tematické oblasti pre spoluprácu: zelené spolupráce, sociálne spolupráce a inštitucionálne spolupráce. Od roku 1999 sú súčasťou programu aj projekty malého rozsahu (minimálna výška grantu na projekt FMP je 5 000 € a maximálna 50 000 €), ktoré sa stali jednými z najpopulárnejších typov projektov medzi prijímateľmi na oboch stranách hranice. Pokračovanie Fondu malých projektov vo východnej a západnej časti programovej oblasti umožní aj menším inštitúciám a organizáciám zapojiť sa do cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskom, v programovom období 2021 – 2027 s väčším zameraním na medziľudské akcie.

  Prioritná os 1: Zelené spolupráce

  Cieľom prioritnej osi je posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia. V rámci tejto prioritnej osi sa bude tiež podporovať spoločná adaptácia na riziká vyplývajúce zo zmien klímy.

  Prioritná os 2: Sociálne spolupráce

  Cieľom prioritnej osi je: zlepšenie účinnosti a inkluzívnosti trhov práce a prístupu ku kvalitnému zamestnaniu prostredníctvom rozvoja sociálnej infraštruktúry a podpory sociálneho hospodárstva; zlepšenie rovnakého prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania prostredníctvom rozvoja dostupnej infraštruktúry vrátane podpory odolnosti pre diaľkové a online vzdelávanie a odbornú prípravu;

  a posilnenie úlohy kultúry a trvalo udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, sociálnom začlenení a sociálnych inováciách.

  Prioritná os 3: Inštitucionálne spolupráce

  Cieľom prioritnej osi je posilniť efektívnu verejnú správu podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi, aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami, najmä s cieľom vyriešiť právne a iné prekážky v pohraničných oblastiach.