Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy

  LOGO OP EVS a EU socialny fond

  Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava

  Názov projektu: Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy

  Miesto realizácie projektu: celé územie SR

  Výška poskytnutého NFP celkom: 3 040 107,28 EUR

   

  Opis projektu:

  Cieľom je vybudovať odborne výborne pripravený tím pracovníkov na vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy a na metodickú prípravu strategických dokumentov, ktoré rezorty predkladajú vláde SR. Odborné analytické jednotky zároveň tvoria cieľovú skupinu, ktorá bude zasiahnutá realizáciou navrhovaného projektu.

  Hlavným výstupom ich práce bude vytvorenie dlhodobej vízie rozvoja SR, ktorá bude založená na vyhodnotení rozvojových potrieb spoločnosti a sformuluje, na aký dlhodobý cieľ má Slovenská republika ašpirovať. Na základe vízie bude vypracovaná dlhodobá stratégia rozvoja SR, ktorá stanoví konkrétne rozvojové ciele v súlade s víziou. Konkrétne priority rozvoja infraštruktúry na základe týchto smerodajných dokumentov zjednotí Národný infraštruktúrny plán, ktorý prijme NR SR a bude v ňom stanovený aj finančný rámec a zdroje financovania. Tieto dokumenty nebudú len jednorazovým výstupom, ale dlhodobým programom, ktorý bude potrebné periodicky aktualizovať a najmä uvádzať do praxe napĺňaním identifikovaných cieľov.

   

  Informácie o projekte a jeho aktivitách:

  NIP popisuje ciele, ktoré vláda sleduje v jednotlivých sektoroch (doprava, IKT, energetika, vodné a odpadové hospodárstvo, veda a výskum, bývanie, zdravotníctvo, školstvo, spravodlivosť). Tieto ciele sa opierajú o víziu rozvoja spoločnosti (do roku 2030, resp. 2050), na ktorú nadväzuje národná stratégia a odvetvové ako aj prierezové stratégie. NIP opisuje mechanizmus plnenia cieľov vo forme konkrétnych investičných projektov a programov. NIP identifikuje zdroje potrebné na ich realizáciu vrátane zdrojov štátneho rozpočtu a súkromných zdrojov.

   

  Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

  Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk