Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Strategické dokumenty

  Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020)

  Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020) vypracovalo Ministerstvo financií SR za účelom splnenia ex ante kondicionalít definovaných v rámci tematického cieľa 2 „Zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality“, prostredníctvom ktorých Európska únia posudzuje pripravenosť členských štátov realizovať zvolené investičné priority v programovom období 2014 – 2020.
  Strategický dokument stanovuje stratégiu ďalšieho rozvoja digitálnych služieb a infraštruktúry prístupovej siete novej generácie na Slovensku na programové obdobie 2014 – 2020. Zároveň plní ciele uvedené v pozičnom dokumente Európskej komisie a realizuje opatrenia Digitálnej agendy pre Európu, pričom nadväzuje na aktivity realizované v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 – 2013.
  Strategický dokument slúži ako východisko pre prípravu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (prioritná os Informačná spoločnosť) v programovom období 2014 – 2020.
  Medzi investičné priority ďalšieho rozvoja informačnej spoločnosti na Slovensku, definované v Strategickom dokumente patria:
  – Služby občanom a podnikateľom;
  – Efektívna verejná správa;
  – Širokopásmové pripojenie/NGN;

  Dňa 08.01.2014 vzala vláda SR Strategický dokument na vedomie.

  Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020) (PDF, 3.56 MB)
  Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020) - anglická verzia (PDF, 2.94 MB)

   

  Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020

  Dňa 20. júna 2014 schválila Európska komisia Partnerskú dohodu SR na roky 2014 – 2020. Celý dokument spolu s ďalšími informáciami nájdete na www.partnerskadohoda.gov.sk

  Operačný program Integrovaná infraštruktúra

  Operačný program Integrovaná infraštruktúra je strategický dokument, prostredníctvom ktorého budú najbližších desať rokov čerpané peniaze z fondov Európskej únie na dopravu a rozvoj informačnej spoločnosti na Slovensku.

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zastrešuje oblasť rozvoja informačnej spoločnosti. Ďalšími cieľmi operačného programu, ktoré riadi Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sú podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry.

  V rámci operačného programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR plní úlohu sprostredkovateľského orgánu zodpovedného za Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť, ktorej cieľom je rozvíjať projekty Operačného programu Informatizácia spoločnosti zo súčasného programového obdobia, ako aj implementácia najnovších trendov v oblasti digitálnej ekonomiky.

  Prostriedky budú investované do rozvoja elektronických služieb pre občanov a podnikateľov, riešenie komplexných životných situácií, cezhraničnej interoperability a zvýšenie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát. Zároveň bude prostriedkami IKT podporená prebiehajúca reforma verejnej správy, vrátane ďalšieho rozširovania vládneho cloudu. V neposlednom rade by sa malo z vyčlenených prostriedkov pre Prioritnú os 7 zabezpečiť pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s.

  Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020