Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Rozvoj platformy integrácie údajov (CIP) a Manažment osobných údajov

  Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov

  Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

  Názov projektu: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov

  Miesto realizácie projektu:

  • Bratislavský kraj
  • Banskobystrický kraj
  • Žilinský kraj
  • Košický kraj
  • Prešovský kraj
  • Nitriansky kraj
  • Trenčiansky kraj
  • Trnavský kraj

  Výšku poskytnutého NFP: 16 748 161,07 €

  Stručný opis projektu: Cieľom realizácie národného projektu Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a manažment osobných údajov (ďalej NP CIP a MOU), ktorý je súčasťou reformného zámeru Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej VS,  je ďalší rozvoj platformy dátovej integrácie a riešenie manažmentu osobných údajov v súlade s cieľmi definovanými v strategickej priorite Manažment údajov. NP CIP a MOU ma dve časti z dvoch, ktoré sú tvorené modulmi:

  Centrálne služby a funkcie platformy dátovej integrácie (CIP),

  1. PaaS pre manažment údajov,
  2. Distribúcia údajov,
  3. Obslužná zóna,
  4. Podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov údajov,
  5. WEB prístup,

  a Manažment osobných údajov

  1. GDPR,
  2. Logovanie prístupov,
  3. Modul správy osobných údajov,
  4. Modul správy súhlasov,
  5. PoC asistent.

  Výsledkom  NP CIP a MOU v časti  centrálna integračná platforma bude: Rozšírenie a vylepšenie GUI pre komunikáciu s registrami, vďaka čomu bude princíp „jeden-krát“ a časť služieb CIP prístupná aj pre používateľov s neintegrovanými systémami alebo chýbajúcimi informačnými systémami, GUI umožní používateľsky zmysluplný a plnohodnotný ekvivalent G2G služieb CIP, služba pre priamy „push model“ distribúcie údajov, čo umožní pilotne nasadiť proaktívne služby a zrušiť oznamovacie povinnosti, zápisová služba pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra ako súčasť zjednodušenia distribúcie a synchronizácie údajov, platformové služby PaaS pre manažment údajov (integračná platforma ako služba a master data management ako služba) – všetky inštitúcie verejnej správy môžu realizovať manažment svojich údajov s využitím týchto nástrojov, vytvorenie rozhrania na Portál otvorených údajov (data.gov.sk) umožňujúca OVM zjednodušiť publikovanie otvorených údajov pomocou CIP, publikovanie a evidencia oprávnení pre získavanie údajov a žiadostí pre získavanie údajov pre zníženie administratívnej náročnosti procesu integrácie nástroje pre obsluhu konzumentov a poskytovateľov údajov.

  Výsledkom  NP CIP a MOU v časti Manažment osobných údajov budú: nástroje pre riešenie požiadaviek GDPR na správu a ochranu osobných údajov (ide o riešenie požiadaviek na realizáciu práv:  právo dotknutej osoby na prístup k údajom, právo na opravu, právo na obmedzenie spracúvania, oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania a právo na prenosnosť údajov) – PIMS (personal information management system), na jednom mieste sa zabezpečí dostupnosť relevantných údajov každej fyzickej a právnickej osoby, umožnenie zobrazenia všetkých prístupov k dátam osoby a zobrazenie jednotlivých logov pre oprávnené fyzické alebo právnické osoby (logy budú obsahovať informácie o skutočnostiach, kto pristupoval k údajom, kedy pristupoval k údajom a za akým účelom pristupoval k údajom o osobe evidovaným, umožnenie sprístupnenia dát osoby ako vlastníka dát pre ďalšie oprávnené osoby, zavedenie podporných nástrojov pre Manažment osobných údajov – poskytnutie metaúdajov a údajov o osobe, údajov o oprávneniach prístupu k údajom, API pre prístup k údajom osôb pre osoby mimo verejnej správy na základe oprávnenia.

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.