Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility

  LOGO OP EVS a EU socialny fond

  Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 811 05  Bratislava

  Názov a sídlo partnera: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09  Bratislava

  Názov projektu: Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility

  Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

  Výška poskytnutého NFP celkom: 6 486 651,53 EUR

  Výška poskytnutého NFP – partner: 1 250 220,11 EUR

  Opis projektu:

  Inovácie v oblasti cestnej dopravy v Slovenskej republike (SR) nevznikajú v súčasnosti koordinovane. Väčšinou sa jedná o izolované iniciatívy. Pre zvýšenie súkromných investícií do výskumu a vývoja musí SR vystupovať ako dôveryhodný partner s dlhodobou víziou a jasnou stratégiou, transparentným legislatívnym prostredím v oblasti cestnej dopravy a zavedenými procesmi pre podporu inovácií.

  SR aktuálne zaostáva vo svojich záväzkoch voči EÚ v oblasti budovania komunikačných sietí nových generácií, inteligentných dopravných systémov a podpore cezhraničného testovania prepojených a autonómnych vozidiel. Nevyhnutným predpokladom pre dobehnutie omeškania je posilnenie kapacít, príprava stratégie, akčného plánu, úprava legislatívneho prostredia, aktívne zapojenie do nadnárodných pracovných skupín a silnejšia koordinácia dotknutých subjektov.

  Cieľ projektu je posilnenie inštitucionálnych kapacít a zefektívnenie verejnej správy pri zlepšení  verejných politík v oblasti cestnej dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpore partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility.

  Projekt bude realizovaný v súlade s platnými stratégiami a koncepciami celoštátnej a regionálnej úrovne.

  Informácie o projekte a jeho aktivitách:

  V rámci projektu budú realizované nasledujúce aktivity:

  Aktivita 1  Nastavenie strategického smerovania inteligentnej mobility na Slovensku  (1/2019 – 02/2021);

  Aktivita 2  Testovanie a zavádzanie do praxe prepojených a autonómnych vozidiel ako aj ďalších inovácií v doprave (11/2019 – 03/2022);

  Aktivita 3  Koordinovanie a monitorovanie modernizácie výstavby sietí a budovania infraštruktúry pre inovácie v doprave 04/2020-12/2023;

  Aktivita 4  Nastavenie procesov systematického zberu a manažmentu údajov pre tvorbu dátami riadenej politiky a riadenie rozvoja inteligentnej mobility 08/2019-12/2023;

  Aktivita 5  Vytvorenie funkčného ekosystému pre inteligentnú mobilitu v digitálnej ekonomike 01/2019-12/2023.

  Projekt sa realizuje v piatich aktivitách. Za aktivity číslo 1 – 4 zodpovedá Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR). Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI)  je primárne zodpovedné za riešenie aktivity číslo 5, pričom sa zapája aj do ostatných aktivít ako partner projektu. Tá sa realizuje paralelne s ostatnými aktivitami a jej hlavnou ambíciou je vybudovať platformu spolupráce a inovačného partnerstva pre inteligentnú mobilitu, v rámci ktorej bude dochádzať k pravidelnej interakcii so subjektami z privátneho, verejného a vedecko-výskumného sektora a kde sa budú diskutovať jednotlivé aspekty inteligentnej mobility vrátane jej financovania.

  Očakávané výstupy projektu:

  Stratégia inteligentnej mobility v oblasti cestnej dopravy v SR, ktorá zadefinuje priority a obsah verejnej politiky v tejto oblasti. Gestorom bude MDV SR, ktorému uvedená problematika kompetenčne prislúcha. Stratégia bude po ukončení projektu pravidelne monitorovaná, vyhodnocovaná a aktualizovaná v súlade v danom čase už platnou koncepciou tvorby a aktualizácie politík na úrovni  štátu alebo orgánov štátnej správy.

  Akčný plán implementácie Stratégie je nadväzujúcim krokom. Vzhľadom na charakter strategického plánovania (ktoré má byť smerované na obdobie nad rámec doby realizácie tohoto projektu) je predvídateľné, že časť úloh bude dlhodobá a bude mať vecný, aj časový presah harmonogramu do ďalších období. Úlohy z akčného plánu budú jasne definované, budú mať svojho nositeľa, časové ohraničenie a budú pravidelne kontrolované

  Počas projektu budú implementované opatrenia v rámci organizačného a regulačného rámca. Budú vykonané organizačné zmeny, zmeny postupov, metodík a pod. Tieto pretrvajú aj po ukončení projektu a budú adekvátnym spôsobom prispôsobované aktivitám z realizovaného akčného plánu.

  Všetky postupy a inštitúty, ktoré sa osvedčia počas realizácie projektu, budú prenesené aj do ďalších období do bežného výkonu a budú zakotvené v organizačných postupoch štátnych inštitúcií. Tu máme na mysli najmä implementáciu tzv. one-stop-shop, národného operátora a pod.

  Platforma spolupráce ako koncept inovačného partnerstva bude pokračovať aj po ukončení projektu, keďže prirodzene prekračuje časový rámec tohoto projektu.

  Dlhodobejšie dopady projektu zhrnuté do oblastí:

  Zadefinuje a uvedie sa do praxe komplexný prístup štátu k inteligentnej mobilite s dôrazom na cestnú dopravu. Bude to znamenať jasný a zrozumiteľný postoj v rámci jednotlivých organizácií štátnej a verejnej správy, ale aj pre podnikateľov, entity z oblasti vedy a výskumu a tiež bežných občanov.

  Štát bude svoju podporu podnikateľom a inovatívnym riešeniam zabezpečovať stimulovaním investícií do výskumu (najmä cez platformu spolupráce, inovačné partnerstvo a zabezpečenie mixu finančných prostriedkov).

  Zavedením inovácií v cestnej doprave (či už priamo v rámci projektu, alebo nepriamo vo forme vytvorenia podpory pre zavedenie inovácií) sa uľahčí život občanom vo forme zrýchlenia a zvýšenia plynulosti dopravných prúdov, efektívnejšieho parkovania (napr. auto, ktoré sa zaparkuje samo potrebuje menší manévrovací priestor), efektívnejšej kombinácie dopravy z hľadiska celkového času prepravy medzi zdrojom a cieľom.

  S projektovým tímom sa môžete skontaktovať  na e-maile: smartmobility@mirri.gov.sk alebo telefonicky +421 2 20 92 8231.

  Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

  Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk