Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Príručky


  Vážení žiadatelia/prijímatelia,

  Sprostredkovateľský orgán Informatizácie spoločnosti si Vás dovoľuje informovať o zmene názvu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Novým názvom ústredného orgánu štátnej správy ku dňu 1. januára 2023 je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.

  Žiadame Vás, aby ste v písomnej komunikácií s Riadiacim orgánom OPII používali od 1. januára 2023 nový názov „Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky“. Nové logá sú dostupné na:  https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie

  Ostatné identifikačné údaje Ministerstva dopravy SR zostávajú nezmenené.

  Predmetná zmena názvu ministerstva bude následne premietnutá do riadiacej dokumentácie.


  Vážení prijímatelia,

  Sprostredkovateľský orgán Informatizácie spoločnosti si Vás dovoľuje informovať o zmene sídla Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ku dňu 1. augusta 2022.

  Našim novým sídlom a zároveň aj novou poštovou adresou bude:
  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  Pribinova 4195/25
  811 09 Bratislava

  Žiadame Vás, aby ste novú adresu používali pri korešpondencii a fakturácii, a to od 1. augusta 2022.
  Ostatné identifikačné údaje zostávajú nezmenené. Predmetná zmena sídla ministerstva bude následne premietnutá do riadiacej dokumentácie.


   

  Príručka pre realizáciu verejného obstarávania OPII:

  Príručka pre realizáciu verejného obstarávania OPII

  Príručka pre žiadateľa – národné projekty

  Aktuálna verzia:

  Príručka pre žiadateľa OPII PO7 Informačná spoločnosť a PO14 Podpora utečencov v Európe (CARE) - Národné projekty, verzia 23.0, účinná od 17.04.2023 (ZIP, 4.25 MB)
  Archív - Príručka pre žiadateľa - národné projekty

  Príručka pre žiadateľa – dopytovo-orientované projekty

  Aktuálna verzia:

  Príručka pre žiadateľa PO7 OPII - dopytovo-orientované projekty, verzia 11.0, účinná od 20.07.2022 (ZIP, 4.01 MB)
  Najčastejšie chyby a nedostatky pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci dopytovo-orientovaných výziev Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PDF, 687.09 KB)
  Archív - Príručka pre žiadateľa - dopytovo-orientované projekty

  Príručka pre žiadateľa – fázované projekty

  Príručka pre žiadateľa – fázované projekty

  Príručka pre prijímateľa PO7 a PO14 OPII Národné projekty a Dopytovo-orientované projekty (s výnimkou Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP)

  Aktuálna verzia:

  Príručka pre prijímateľa PO7 OPII a PO14 OPII Národné projekty a Dopytovo- orientované projekty (s výnimkou Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP), verzia 8.0, účinná od 26.10.2023 (ZIP, 6.27 MB)
  Často kladené otázky k výzve s kódom OPII-2022/7/19-DOP - Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny (PDF, 760.03 KB)

  Vzhľadom na významné zmeny v aktuálne vydanej Príručke pre prijímateľa žiadame prijímateľov o jej podrobné preštudovanie z dôvodu eliminácie prípadných chýb pri predkladaní žiadostí o platbu  a monitorovacích správ.

  Nadobudnutím účinnosti Príručky pre prijímateľa bolo dňom 03.06.2022 zrušené Usmernenie SO OPII č. 12/2021 k obsahu, postupom a rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti výdavkov personálneho a nepersonálneho charakteru v žiadosti o platbu a Usmernenie č. 5/2017 k ukončovaniu národných projektov PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014-2020.

  Upozorňujeme prijímateľov, že bola aktualizovaná Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2.0.

  Ustanovenia Jednotnej príručky k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy sú zapracované do aktuálnej verzie Príručky pre prijímateľa PO7 OPII NP a DOP.

  Informácia platobnej jednotky pre prijímateľov OPII PO7 - Vysporiadanie výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu (PDF, 209.85 KB)
  Archív - Príručka pre prijímateľa PO7 a PO14 OPII Národné projekty a Dopytovo-orientované projekty (s výnimkou Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP)

  Príručka pre prijímateľa – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP

  Aktuálna verzia:

  Príručka pre prijímateľa PO7 OPII – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba, verzia 8.0, účinná od 21.06.2021 (spolu s verziou so sledovaním zmien) (ZIP, 3.3 MB)
  Archív – Príručka pre prijímateľa – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba

  Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII – národné projekty

  Aktuálna verzia:

  Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 a PO14 OPII, národné projekty, verzia 15, účinná od 09.05.2023 (ZIP, 4.87 MB)
  Archív - Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII - národné projekty

  Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty

  Aktuálna verzia:

  Príručka pre odborných hodnotiteľov dopytovo-orientovaných projektov PO7 OPII, verzia 4.0, účinná od 01.02.2023 (ZIP, 8.45 MB)
  Archív – Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty

  Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba (OPII-2018/7/1-DOP)

  Aktuálna verzia:

  Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba (OPII-2018/7/1-DOP), verzia 4.0, účinná od 13.08.2020 (ZIP, 2.33 MB)
  Archív – Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba

  Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty (OPII-2019/7/5-DOP, OPII-2019/7/6-DOP, OPII-2019/7/7-DOP)

  Aktuálna verzia:

  Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII - dopytovo-orientované projekty (OPII-2019/7/5-DOP, OPII-2019/7/6-DOP, OPII-2019/7/7-DOP) verzia 1.0, platná od 12.11.2019 a účinná od 14.11.2019 (ZIP, 1.93 MB)

  Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty (OPII-2019/7/8-DOP, OPII-2019/7/9-DOP, OPII-2019/7/10-DOP)

  Aktuálna verzia:

  Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII - dopytovo-orientované projekty (OPII-2019/7/8-DOP, OPII-2019/7/9-DOP, OPII-2019/7/10-DOP) verzia 1.0, platná od 23.12.2019 a účinná od 27.12.2019 (ZIP, 1.81 MB)

  Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty (OPII-2020/7/11-DOP

  Aktuálna verzia: 

  Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII – dopytovo-orientované projekty (OPII-2020/7/11-DOP) verzia 3.0, účinná od 18.09.2020 (ZIP, 2.35 MB)
  Archív – Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty (OPII-2020/7/11-DOP)
  Prehľad nedostatkov SO OPII PO7 a zistení z auditov, kontrol a certifikačných overovaní v oblasti odborného hodnotenia Žiadostí o poskytnutie NFP (PDF, 542.49 KB)