Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Štúdia uskutočniteľnosti k Národnému plánu širokopásmového pripojenia

  Názov projektu: Štúdia uskutočniteľnosti k Národnému plánu širokopásmového pripojenia

  Cieľom projektu je: Zabezpečiť externú podporu pre Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program  Integrovaná infraštruktúra, zameranú na politický cieľ 1 Inteligentnejšia Európa  – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva, pre oblasť digitálnej prepojiteľnosti (IKT konektivity), konkrétne vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti k schválenému Národnému plánu širokopásmového pripojenia. Výsledkom štúdie je určiť technické a technologické parametre intervencií, ktorými chce štát podporiť budovanie ultra-rýchleho širokopásmového pripojenia v SR.

  Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa: 166 680,00 €

  Hlavnou aktivitou projektu je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorá zadefinuje technické a technologické parametre potrebné k vybudovaniu vysokorýchlostnej infraštruktúry v SR a pravidlá na realizáciu intervencií, ktoré sú potrebné pre nastavenie PO 2021-2027 pre oblasť digitálnej prepojiteľnosti.

  MIRRI vypracovalo Národný plán širokopásmového pripojenia (NBP), ktorý definuje strategický prístup Slovenska pri budovaní telekomunikačných sietí s veľmi vysokou kapacitou pre účel zavádzania ultra-rýchleho širokopásmového pripojenia (UFB) tak, aby došlo k naplneniu cieľov EÚ pre gigabitovú spoločnosť EÚ a strategických zámerov Slovenska v oblasti ďalšieho rozvoja komunikačnej infraštruktúry. Cieľom Slovenska v oblasti výstavby infraštruktúry UFB je pokrytie všetkých domácností pripojením o rýchlosti download aspoň 100 Mbit/s a možnosťou rozšírenia na 1 Gbit/s do roku 2030 a subjektov sociálno-ekonomickej interakcie pripojením o rýchlosti aspoň 1 Gbit/s. Pred samotným začatím intervencií popísanými v NBP musí byť vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti, ktorá bola podmienkou zo strany UHP MF SR (vypracovanie štúdie je aj nevyhnutnou podmienkou k PO1, programového dokumentu OP SK v časti 1.5. digitálna konektivita), a bola následne premietnutá do aktualizácie NBP. Štúdia uskutočniteľnosti bude následne posúdená UHP MF SR  (v súlade s § 19a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, s Metodickým usmernením o postupe pri príprave investícií a projektov investičného charakteru podliehajúcich ekonomickému hodnoteniu Ministerstva financií SR).

  Štúdia uskutočniteľnosti bude nadväzovať na NBP, stanoví všetky dôležité parametre a požiadavky na intervencie.