Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

  Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava

  Názov projektu: Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

  Názov a sídlo partnera:

  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava

  Slovenská informačná služba, Vajnorská 39, 831 04 Bratislava 3

  Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 851 06 Bratislava

  Miesto realizácie projektu:

  • Banskobystrický kraj
  • Bratislavský kraj
  • Košický kraj
  • Nitriansky kraj
  • Prešovský kraj
  • Trenčiansky kraj
  • Trnavský kraj
  •  Žilinský kraj

  Výška poskytnutého NFP celkom: 21 174 643,70 EUR

  Cieľ projektu

  Vytvorenie siete adekvátne odborne a technicky vybavených jednotiek pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov pre podsektor Informačné systémy verejnej správy podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Opis projektu

  Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe je zameraný na vytvorenie siete adekvátne odborne a technicky vybavených jednotiek pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (ďalej aj „jednotky CSIRT“) na celonárodnej úrovni.

  Projekt v kontexte NKIVS prispieva k realizácii priority informatizácie verejnej správy „Formovanie infraštruktúry“ a je plne v súlade so všetkými tromi strategickými cieľmi „prevencia“, „pripravenosť“ a „udržateľnosť“ Národnej stratégie pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike, ktorú odkazuje NKIVS. V rámci OPII projekt prispieva ku naplneniu výsledkov špecifického cieľa 7.9 „Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti“. Projekt je taktiež plne v súlade i so zásadným dokumentom kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky Koncepcia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 schváleným vládou SR.

  Hlavným cieľom NP je vytvorenie siete adekvátne odborne a technicky vybavených jednotiek CSIRT schopnej zabezpečiť prevenciu a odhaľovanie kybernetických incidentov na celonárodnej úrovni, pričom v prípade realizácie projektu sa uvažuje s:

  • efektívnejším predchádzaním a detekciou kybernetických incidentov v prostredí VS,
  • efektívnejšou reakciou na kybernetické incidenty v prostredí celého hospodárstva.

  Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.