Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie

  Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

  Názov projektu: Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie

  Miesto realizácie projektu:

  • Bratislavský kraj
  • Banskobystrický kraj
  • Žilinský kraj
  • Košický kraj
  • Prešovský kraj
  • Nitriansky kraj
  • Trenčiansky kraj
  • Trnavský kraj

  Výšku poskytnutého NFP: 14 445 377,03 €

  Stručný opis projektu: Národný projekt Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie ďalej len „Dátová integrácia“ je zameraný na sprístupnenie infraštruktúry pre realizáciu princípu „Jeden krát a dosť“ a sprístupňovanie otvorených údajov pre „rozhodujúcu masu“ OVM.

  Projekt Dátová integrácia si kladie za cieľ prispieť k naplnenie princípu “Jeden krát a dosť“ tak, aby v čo najväčšej možnej miere bol odbremenený občan/podnikateľ od potreby dokladovania dokladov a údajov, ktoré už VS má k dispozícií. Tento cieľ je potrebné napĺňať na úrovni:

  • zavedenia manažmentu údajov vo VS (data governance)
  • implementácie master data managemet pohľadu na dáta VS
  • riešenia dátovej kvality
  • Zabezpečiť požadovanú úroveň interoperability údajov verejnej správy

  Kľúčovým predpokladom pre naplnenie vyššie uvedeného cieľa je zdieľanie údajov – dátová integrácia, ktorá predstavuje „infraštruktúrnu úroveň“ pre napĺňanie princípu “Jeden krát a dosť“. Dátová integrácia adresuje primárne túto úroveň.

  Výsledkom národného projektu Dátovej integrácii bude :

  • Identifikácia „rozhodujúcej“ masy subjektov s možnosťou zdieľať objekty evidencie a otvorené dáta pomocou platformy pre dátovú integráciu
  • 39 nových subjektov registrovaných v Dátovej integrácii v roli konzumenta
  • 31 nových subjektov registrovaných v Dátovej integrácii v roli poskytovateľa
  • 223 nových objektov evidencie (datasetov) Otvorených dát registrovaných v Dátovej integrácii a dostupných pre konzumentov alebo úložisko Otvorených dát
  • 515 nových integračných väzieb na objekty evidencie (datasety) pre konzumovanie
  • Dátový model zapojených subjektov pre “1x a dosť”, ktorých dátové prvky bude postavený na centrálnym modelom údajov verejne správy
  • MetaData model VS pre “1x a dosť”, ktorý bude súčasťou Centrálneho modelu údajov verejnej správy a ktorý umožní dokumentovať používanie dát v súvislosti s výkonom agend VS, používanie Otvorených údajov a Analytických údajov
  • Registrácia jednotných URI identifikátorov pre dátové entity AIS integračných subjektov, ktoré sú predmetom dátovej integrácie v Meta-informačnom systéme

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

  Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.