Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  

  Názov a sídlo prijímateľa: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

  Názov a sídlo partnera: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava

  Názov projektu: Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

  Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

  Výška poskytnutého NFP celkom: 7 653 215,27 EUR

  Výška poskytnutého NFP – partner: 254 548,34  EUR

  Opis projektu:

  Kvalitatívne posunúť organizácie verejnej správy o krok vpred je možné len za predpokladu pozitívne nastavených zamestnancov a angažovaných manažérov so záujmom zmeniť veci k lepšiemu. Vybudovať kvalitnú organizáciu je behom na dlhé trate, počas ktorého je potrebné zdolať mnoho prekážok. Existuje široká škála spôsobov ako pristúpiť k zefektívneniu fungovania organizácií a jednou z nich je aj zavedenie manažérstva kvality. Práve to ponúka možnosť pozrieť sa dovnútra organizácie a následne nájsť cestu k zlepšovaniu, ktorého výsledky pocítia nielen zamestnanci, ale aj občania – zákazníci verejnej správy.

  Cieľom národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy prostredníctvom hlavnej aktivity národného projektu, a to “Rozvoj manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“.

  Informácie o projekte a jeho aktivitách:

  Aktivita „Rozvoj manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ je rozdelená na dve časti:

  1. Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách

  V rámci prvej časti prebehne v partnerských organizáciách, v pätnástich ústredných orgánoch štátnej správy a piatich rozpočtových organizáciách, implementácia modelu CAF, modelu výnimočnosti EFQM, systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, pilotná implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a pilotná implementácia samohodnotiaceho nástroja kultúry kvality. Implementácia, osvojenie si a ďalší, kontinuálny rozvoj jedného z vyššie uvedených nástrojov v organizáciách prispeje k zlepšovaniu činností, poskytovaných služieb a osobitne k zabezpečeniu napĺňania požiadaviek občanov – zákazníkov.

  1. Zriadenie CAF centra

  Druhá časť je zameraná na vytvorenie CAF centra v ÚNMS SR, ktorého činnosť bude založená na poskytovaní činností odbornými zamestnancami a expertmi v oblasti manažérstva kvality. Poskytovať bude vzdelávaciu a poradenskú činnosť organizáciám verejnej správy a zároveň bude vykonávať analyticko-metodickú činnosť. Zámerom CAF centra je zvýšiť povedomie o manažérstve kvality v rôznych druhoch organizácií verejnej správy a zároveň zvýšiť mieru jeho implementácie v nich.

  Partneri:

  1. Ministerstvo vnútra SR
  2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  3. Ministerstvo životného prostredia SR
  4. Ministerstvo obrany SR
  5. Ministerstvo zdravotníctva SR
  6. Slovenská inšpekcia životného prostredia
  7. Ministerstvo financií SR
  8. Ministerstvo kultúry SR
  9. Úrad vlády SR
  10. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  11. Národný bezpečnostný úrad
  12. Úrad priemyselného vlastníctva SR
  13. Úrad pre verejné obstarávanie
  14. Štatistický úrad SR
  15. Slovenský metrologický inšpektorát
  16. Správa štátnych hmotných rezerv SR
  17. Štátna veterinárna a potravinová správa SR
  18. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice

  Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

  Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk