Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Centrálna API Manažment platforma (CAMP)

  Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

  Názov projektu: Centrálna API Manažment Platforma (Platforma pre publikovanie služieb štátu cez Open API)

  Miesto realizácie projektu:

  celé Slovensko

  Výšku poskytnutého NFP:  5 567 026,25 €

  Stručný opis projektu: Cieľom realizácie národného projektu Centrálna API Manažment Platforma (Platforma pre publikovanie služieb štátu cez Open API) (ďalej len „CAMP“ ) je rozšírenie počtu komunikačných kanálov v rámci poskytovania multikanálového prístupu k službám, ktorý je bližšie popísaný dokumentom Strategická priorita Multikanálový prístup. Z dôvodu koordinácie napojenia služieb, zabezpečenia jednotnej aplikácie štandardov, ako aj samotného technického riešenia je nevyhnutné tento projekt realizovať na centrálnej úrovni.

  Realizácia a následná implementácia CAMP zohráva kľúčovú úlohu v procese sprístupnenia všetkých služieb verejnej správy aj tretím stranám, vrátane bežných občanov a podnikateľov. Pojem a potreba CAMP je definovaný už v zákone o e-Governmente, ktorý novelou z roku 2017 etabluje modul procesnej integrácie a integrácie údajov. Funkčnosť v rámci jednotného pripojenia a následnej interakcie prístupových miest, ako aj jednotného prístupu informačných systémov na účely práve verejnej správy je možné realizovať len na základe CAMP.

  Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „NKIVS“) uvádza povinnosť poskytovať otvorené aplikačné rozhrania jednotlivými informačnými systémami štátnej správy. Publikovanie týchto rozhraní bude uskutočňované práve vďaka CAMP, ktorá zároveň umožní jej poskytovanie cieľovým systémom. Tým sa materializuje aj jeden z aplikačných princípov NKIVS – Otvorené API. Aplikačné rozhrania elektronických služieb sú verejné pre dôveryhodné aplikácie tretích strán a budované spôsobom umožňujúcim ich použitie komukoľvek (po splnení určených podmienok). Všetky služby informačných systémov VS, ktoré sú dostupné pre občanov a podnikateľov grafickým rozhraním, majú byť dostupné aj otvoreným aplikačným rozhraním – cez Open API.

  Realizáciou CAMP bude umožnené udomácnenie sa nových komunikačných kanálov v rámci poskytovania multikanálového prístupu k službám, konkrétne mobilný prístup a prístup prostredníctvom aplikácií tretích strán.  Na základe tohto dôjde k zvýšeniu záujmu tretích strán o využívanie týchto služieb. Vytvorením rozhrania Open API VS bude zabezpečený kontrolovaný vstup tretích strán do oblasti poskytovania nimi vybratých elektronických služieb, čo zároveň prinesie opätovné zvýšenie komfortu užívateľov a na druhej strane to inštitúciám verejnej správy neprinesie zvyšovanie už tak vysokých nákladov na realizáciu jednotlivých úkonov v aktuálnom stave, bez informatizácie tohto systému.

  Realizácia projektu umožní:

  • otvoriť služby IS VS tretím stranám,
  • publikovať 50 elektronických služieb cez otvorené aplikačné rozhrania
  • nárast počtu kanálov pre multikanálový prístup týkajúci sa tretích strán (natívna mobilná aplikácia, aplikácie tretích strán),
  • zvýšiť počet komunikačných kanálov sprístupnením komunikačného kanála „tretie strany“,
  • zvýšenie dostupnosti a využívania elektronických služieb ISVS cez API a multikanálové prostredie pre občanov, podnikateľov, OVM a zahraničné subjekty,
  • zjednodušenie a zlacnenie vzájomných integrácií medzi existujúcimi a novými ISVS týkajúce sa OVM,
  • zníženie finančnej náročnosti riadenia API rozhrania jednotlivých subjektov a zvýšenie angažovania súkromného sektora vo využívaní Open API,
  • zvýšenie počtu elektronických služieb dostupných prostredníctvom Open API,
  • umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami,

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.