Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Konsolidovaná analytická vrstva – využitie dát pre zlepšenie fungovania inštitúcií verejnej správy

  Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

  Názov projektu: Konsolidovaná analytická vrstva – využitie dát pre zlepšenie fungovania inštitúcií verejnej správy

  Miesto realizácie projektu:

  • Bratislavský kraj
  • Banskobystrický kraj
  • Žilinský kraj
  • Košický kraj
  • Prešovský kraj
  • Nitriansky kraj
  • Trenčiansky kraj
  • Trnavský kraj

  Výšku poskytnutého NFP: 7 714 322,18 €

  Stručný opis projektu: Projekt Konsolidovaná analytická vrstva prinesie nové spôsoby využitia údajov, ktoré má Slovenská republika k dispozícii. Predkladaný projekt vychádza z dokumentu Manažment údajov, ktorý navrhuje riešiť využitia údajov. Implementáciu konceptu „Data-driven state“ (teda štátu, ktorý funguje na základe využívania dát) do praxe si vyžaduje výrazne zlepšenie využívania a spracovania údajov na analytické účely inštitúciami verejnej správy. Štát by mal prijímať rozhodnutia na základe najlepších znalostí, ktoré sú k dispozícii.

  V rámci štúdie uskutočniteľnosti bolo definovaných 20 scenárov (analytické modely), ako nástroj demonštrácie spôsobov využitia celého projektu analytickými útvarmi na vybraných ústredných orgánoch štátnej  a verejnej správy.

  Národný projekt predstavuje zásadný krok k vytvoreniu možností pre lepšiu podporu využitia analytických údajov v rozhodovacích procesoch verejnej správy. Dôvodom projektu KAV je poskytnutie:

  • zabezpečenie kvalitných dát pre potreby analytických jednotiek,
  • vytvorenia základnej dátovej infraštruktúry pre podporu analytického spracovania údajov vo verejnej správe,
  • vytvorenie transparentného logovania všetkých prístupov k údajom

  Účelom tohto projektu je preto pomôcť vybraným inštitúciám verejnej správy (ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy a vybrané orgány verejnej správy):

  • Zabezpečiť základnú dátovú infraštruktúru pre analytické jednotky a ďalšie inštitúcie vo verejnej správe (pôjde o spoločné komponenty),
  • Ponúknuť inštitúciám najmodernejšie analytické nástroje formou SaaS služieb
  • Zabezpečiť dostatočne kvalitné údaje, rýchlo a bez problémov (v rámci takzvanej konsolidovanej analytickej vrstvy),
  • Implementovať pilotné prístupy k reforme fungovanie na základe lepšieho využitia údajov (v oblasti strategického riadenia štátu a vzdelávacích politík) a podporiť tak lepšie rozhodovanie na základe údajov v praxi

  Výsledkom projektu Konsolidovaná analytická vrstva bude vytvorenie vybraných analytických výstupov (produktov):

  • pre podporu strategického riadenia štátu (“dashboard” o sledovaní strategických cieľov a merateľných ukazovateľov pre prioritné oblasti krajiny),
  • pre podporu návrhu politík, testovanie politík a hodnotenie efektivity vybraných politík,
  • pre podporu výpočtov hodnoty za peniaze,
  • pre podporu operatívneho rozhodovania.

  Vytvorenie spoločnej analytickej vrstvy pre analytické jednotky:

  • spolupráca analytických jednotiek,
  • sprístupnenie vybraných datasetov a dátových zdrojov,
  • zdieľanie a publikovanie analytických údajov (voľne alebo s kontrolovaným prístupom),
  • vrstva pre prístup k údajom,
  • úložisko analytických údajov a výstupov,
  • prepojenie údajov na úrovni mikrodát,
  • spracovanie údajov (využitie BI nástrojov, štatistických nástrojov, … ),
  • podpora metód anonymizácie a pseudoanonymizácie,
  • publikovanie výsledkov analýz a výstupov vo forme otvorených údajov.

  Zavedenie SaaS nástrojov pre analytické spracovanie údajov (pre inštitúcie, ktoré si chcú vytvárať vlastné riešenie):

  • vizualizácia a publikácia výstupov,
  • BI nástroje,
  • matematické a štatistické nástroje,
  • machine learning,
  • ETL nástroje,
  • nástroje na spoluprácu.

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk