Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Aplikačný systém programového riadenia

  Je podporný nástroj pre správu, manažment a kontrolu projektov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. ASPR je modul centrálneho metainformačného systému verejnej správy (MetaIS).

  Prijímatelia NFP realizujúci projekty PO7 OPII sú povinní používať ASPR v zmysle Usmernenia č. 3/2017 (fázované projekty) a č. 7/2017 (národné projekty) SO OPII k správe údajov v Aplikačnom systéme programového riadenia pre projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 – 2020.

  Účel, obsah a zmeny
  ASPR používajú (v zmysle Používateľskej príručky pre ASPR):

  • Prijímatelia (kontaktné osoby určené prijímateľom) pri správe a aktualizovaní informácií o projektoch, najmä o stave realizácie, harmonogramoch, rizikách a otvorených otázkach, vždy v momente zistenia nových skutočností.
  • Projektoví manažéri SO, manažéri kontroly a ďalší interní a externí používatelia, pri vyhodnocovaní informácií o jednotlivých projektoch a koordinovaní progresu v rámci programu/programov.

  ASPR na základe pravidelnej aktualizácie informácií o projektoch umožňuje vytváranie projektových a programových reportov a správ:

  • Audit projektu
  • Monitorovacia správa
  • Report otvorených otázok programu
  • Report otvorených otázok projektu
  • Report rizík programu
  • Report rizík projektu
  • Správa o stave programu
  • Súhrnný report o stave projektu

  Prístup do ASPR
  Prístup do ASPR je umožnený pre registrovaných používateľov:

  • Prijímateľom (kontaktné osoby určené prijímateľom NFP), Prijímateľ v žiadosti uvedie meno, priezvisko, telefón a e-mail kontaktnej osoby, ktorú zašle na adresu metais@vicepremier.gov.sk. Rovnako sa postupuje pri zmene kontaktnej osoby. Pri prideľovaní prístupov z dôvodu obmedzeného počtu licencií platí zásada: 1 projekt = 1 prístup.
   Z dôvodu, že ASPR je modul MetaIS, nový používateľ musí mať najskôr zabezpečený prístup do MetaIS, a to prostredníctvom notifikácie o potvrdenie prístupového hesla, ktorá je zaslaná zaregistrovanému používateľovi na jeho e-mail (viac informácií je uvedených v Používateľskej príručke MetaIS zverejnenej na stránke https://metais.vicepremier.gov.sk/).

  Najskôr na nasledujúci pracovný deň, po synchronizácii medzi oboma systémami, je nový používateľ sprístupnený v ASPR, kde je mu administrátorom pridelená rola (právo) podľa jeho funkcií a úloh a používateľ je priradený k projektu/projektom/programu/programom podľa požiadavky.

  ASPR je dostupný na adrese https://metais.vicepremier.gov.sk/.

  V prípade otázok, prosím, kontaktujte metais@vicepremier.gov.sk.

  Používateľská príručka pre Aplikačný systém programového riadenia - verzia 8 (PDF, 3.79 MB)