Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Informácie pre žiadateľov a prijímateľov


  Vážení žiadatelia/prijímatelia,

  Sprostredkovateľský orgán Informatizácie spoločnosti si Vás dovoľuje informovať o zmene názvu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Novým názvom ústredného orgánu štátnej správy ku dňu 1. januára 2023 je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.

  Žiadame Vás, aby ste v písomnej komunikácií s Riadiacim orgánom OPII používali od 1. januára 2023 nový názov „Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky“. Nové logá sú dostupné na:  https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie

  Ostatné identifikačné údaje Ministerstva dopravy SR zostávajú nezmenené.

  Predmetná zmena názvu ministerstva bude následne premietnutá do riadiacej dokumentácie.


  Vážení žiadatelia/prijímatelia,

  Sprostredkovateľský orgán Informatizácie spoločnosti si Vás dovoľuje informovať o zmene sídla Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ku dňu 1. augusta 2022.

  Našim novým sídlom a zároveň aj novou poštovou adresou bude:
  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  Pribinova 4195/25
  811 09 Bratislava

  Žiadame Vás, aby ste novú adresu používali pri korešpondencii a fakturácii, a to od 1. augusta 2022.
  Ostatné identifikačné údaje zostávajú nezmenené. Predmetná zmena sídla ministerstva bude následne premietnutá do riadiacej dokumentácie.


  Informácia o koncoročných termínoch pre spracovanie ŽoP, SŽP a vysporiadaní nezrovnalostí a vratiek v kalendárnom roku 2022 v rámci PJ MIRRI SR

  V súvislosti s blížiacim sa koncom roka si Vás dovoľujeme upozorniť na hraničné termíny predkladania žiadostí o platbu na SO OPII tak, aby boli predmetné ŽoP uhradené ešte v tomto kalendárnom roku.

  Termíny pre jednotlivé typy ŽoP sú stanovené nasledovne:

  • refundácia – potrebné predloženie najneskôr do 11.11.2022
  • poskytnutie predfinancovania –  potrebné predloženie najneskôr do 15.11.2022
  • poskytnutie zálohovej platby – potrebné predloženie najneskôr do 1.12.2022
  • zúčtovanie predfinancovania – potrebné predloženie najneskôr do 21.11.2022
  • zúčtovanie zálohovej platby – potrebné predloženie najneskôr do 21.11.2022

  Taktiež si dovoľujeme upozorniť na hraničné termíny pre vysporiadanie nezrovnalostí (za PO 2014-2020 a rovnako PO 2007-2013). Platobné príkazy na vysporiadanie pohľadávkových dokladov je potrebné zadať najneskôr do 5.12.2022 a vysporiadanie elúrom aktivovať najneskôr do 7.12.2022.

  Pri dodržaní hraničných termínov budú prijímateľom uhradené finančné prostriedky (refundácia, poskytnutie predfinancovania, poskytnutie zálohovej platby) v termíne najneskôr 19.12.2022. Zároveň však dôrazne upozorňujeme, že úhrada bude závisieť od kvality predloženej ŽoP a skutočnosti, či bude potrebné vrátiť ŽoP prijímateľovi na doplnenie.

  Pri ŽoP typu predfinancovanie a poskytnutie zálohovej platby zároveň žiadame uvádzať doplňujúcu informáciu, či je prijímateľ schopný poskytnuté finančné prostriedky použiť ešte v tomto kalendárnom roku, resp. ich zahrnúť do viazania pre použitie v nasledujúcom roku. Informáciu je potrebné uvádzať vo formulári ŽoP v Doplňujúcich monitorovacích údajoch v časti 3 „Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie v súvislosti s realizáciou projektu“.

  Žiadosti o platbu doručené po vyššie stanovených termínoch budú platobnou jednotkou uhradené až po otvorení nového účtovného obdobia v priebehu februára 2023.

  V nadväznosti na vyššie uvedené si Vás dovoľujeme požiadať, aby prijímatelia predkladali na SO PO7 OPII žiadosti o platbu priebežne aj po uvedených termínoch. Spracovávanie ŽoP na SO PO7 OPII bude naďalej pokračovať v štandardnom režime – úhrada finančných prostriedkov však prebehne až po otvorení nového účtovného obdobia.


  Informácia pre žiadateľov o NFP, resp. o príspevok v zmysle čl. 105a a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 1929/2015 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (PDF, 101.37 KB)
  Podklady a materiály pre školenie – Národné a dopytové projekty
  Pozvánka na ONLINE prezentáciu [Téma - Monitorovacie správy (národné projekty a dopytové projekty), Žiadosti o platbu a personálne výdavky] (PDF, 511.53 KB)
  Podklady a materiály pre školenie – projekty WiFi pre Teba
  Pozvánka na ONLINE prezentáciu [Téma - Monitorovacie správy Wifi pre Teba a Žiadosti o platbu] (PDF, 512.61 KB)