Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Centralizovaný manažment riadenia kybernetickej bezpečnosti verejnej správy

  Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava

  Názov projektu: Centralizovaný manažment riadenia kybernetickej bezpečnosti verejnej správy

  Miesto realizácie projektu:   Bratislavský kraj

  Výška poskytnutého NFP celkom:  1 155 042,21 € EUR

  Cieľ projektu

  Hlavným cieľom projektu je zavedenie Centralizovaného manažmentu riadenia kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe, ktorý prinesie:

  • Zlepšenie kvality riadenia kybernetickej bezpečnosti v rámci štátnej správy
  • Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v rámci štátnej správy, čo prinesie efektívnu a spoľahlivú prevádzku IS VS a aplikácií
  • Zníženie nákladov na kybernetickú bezpečnosť – zníženie finančných dopadov na inštitúcie verejnej správy pri bezpečnostných incidentoch ako aj pri plnení legislatívnych podmienok
  • Zabezpečenie bezpečnej komunikácie a výmeny informácií s vládnou jednotkou CSIRT
  • Budovanie bezpečnostného povedomia

  Opis projektu

  Realizáciou projektu sa dosiahnu nasledovné kvalitatívne prínosy projektu:

  • Existencia centralizovanej evidencie úrovne KB v sektore verejnej správy
  • Zdieľanie know-how o bezpečnostnej problematike (väzby medzi aktívami – hrozbami – opatreniami) rámci celého sektoru verejnej správy operatívne a plošne.
  • Nástroj na okamžitú distribúciu znalostí  CSIRT (nové hrozby a opatrenia) a tým zníženie reakčnej doby na nové typy hrozieb – možnosť aj preventívnych opatrení (ešte pred vznikom incidentov)
  • Kontrola dodržiavania vyhlášky a lepší monitoring stavu bezpečnosti v jednotlivých organizáciách VS
  • Nahlasovanie incidentov vo väzbe na znalosť o aktívach, umožňuje vykonávať kauzálnu analýzu v oblasti KB
  • Informácie o Operačnom program Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020 nájdete na www.opii.gov.sk

  Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.