Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Program cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko – Rakúsko 2021 – 2027

  Interreg VI-A Slovensko - Rakúsko

  Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rakúskom – Interreg VI-A Slovensko – Rakúsko na programové obdobie 2021-2027 bol vládou Slovenskej republiky schválený 30. marca 2022. Rozpočet programu z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) je 55 miliónov eur. Projekty budú, v závislosti od typu prijímateľa, podporované až do výšky 92 % rozpočtu, pričom maximálna výška podpory z EFRR bude 80%.

  Programové územie na slovenskej strane hranice zahŕňa Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj, na rakúskej strane Dolné Rakúsko (Niederösterreich-Süd, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland/Nordteil, Wiener Umland/Südteil), Viedeň a Burgenland (Nordburgenland). Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako riadiaci orgán Programu, a zástupcovia uvedených regiónov, sú  hlavnými programovými partnermi, ktorí sa  spoločne zaviazali podieľať sa na realizácii spoločných programových cieľov.

  S cieľom podporiť vytvorenie inovatívnejšieho, zelenšieho a sociálnejšieho pohraničia, a tiež s cieľom prispieť k zvýšeniu efektivity verejnej správy, bude v programovom období
  2021-2027 venovaný značný priestor výmene skúseností a realizácii tematicky zameraných spoločných cezhraničných aktivít. Nemenej dôležitým aspektom spolupráce bude popri prehlbovaní existujúcich partnerstiev aj podpora vytvárania nových väzieb a spoluprác, predovšetkým vďaka zapojeniu širšieho spektra aj menších aktérov do spoločných cezhraničných aktivít.

  V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko – Rakúsko
  2021-2027 bude podpora smerovať do štyroch investičných priorít a z nich vyplývajúcich ôsmych špecifických cieľov:

  Priorita 1: Inovatívnejšie pohraničie

  Špecifický cieľ (i): Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívanie pokročilých technológií

  Prioritná os 2: Zelenšie pohraničie

  Špecifický cieľ (iv): Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof,
  ako aj odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy

  Špecifický cieľ (vii): Posilnenie ochrany a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia

  Prioritná os 3: Sociálnejšie pohraničie

  Špecifický cieľ (ii): Zlepšenie rovnakého prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám
  v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu

  Špecifický cieľ (v): Zabezpečenie rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti
  a zvýšenie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej starostlivosti a podpory prechodu z inštitucionálnej starostlivosti na rodinnú a komunitnú starostlivosť

  Špecifický cieľ (vi): Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie

  Prioritná os 4: Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

  Špecifický cieľ (ii): Zvyšovanie efektivity verejnej správy podporou právnej
  a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi, aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami, najmä s ohľadom na riešenie právnych a iných prekážok
  v pohraničných regiónoch

  Špecifický cieľ (iii): Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu “ľudia ľuďom”.

  S cieľom podporiť aj menších prijímateľov bol po prvý krát v rámci programu vytvorený Fond malých projektov, ktorý bude spravovaný zo strany regionálnej agentúry Dolného Rakúska – NÖ.Regional GmbH. Realizovaný bude v rámci špecifického cieľa Interreg Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu “ľudia ľuďom”.