Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií

LOGO OP EVS a EU socialny fond

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09  Bratislava

Názov projektu: Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

Výška poskytnutého NFP celkom: 1 905 110,68 EUR

Opis projektu

Cieľom projektu je zjednodušenie elektronických služieb a zefektívnenie verejnej správy a verejných politík prostredníctvom behaviorálnych intervencií s cieľom zvýšiť podiel elektronickej komunikácie, cieľovou skupinou sú preto:

  1. občania a podnikatelia SR využívajúci služby VS a
  2. inštitúcie verejnej správy, zamestnanci verejnej správy, ktorí vytvárajú nové a rozvíjajú existujúce elektronické služby štátnej správy alebo pracujú so službami verejnej správy na úrovni front-endu.

V prvom rade je potrebné zmeniť služby spôsobom, aby boli atraktívnejšie, príjemne sa používali, boli jednoduché a motivovali používateľov k dobrým rozhodnutiam. Zmeny v digitálnych službách a digitálnej komunikácií s občanom a podnikateľom môže byť navyše vhodnou podporou realizovanej národnej politiky.

Projekt má nastavené 3 hlavné aktivity, ktoré sú logickými celkami časovo nadväzujúcimi za sebou:

  • Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie
  • Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií
  • Realizácia inovácií

Informácie o projekte a jeho aktivitách

Realizáciou aktivít projektu vznikne priestor realizovať zmenu v prístupe a komunikácii s občanom, bude možné postupne zmeniť prístup k občanovi prierezovo cez široké spektrum služieb pomocou spoločných techník a postupov. Projekt prináša inovatívne zmeny využitím behaviorálnych vied a behaviorálnych inovácii, ktoré podstatne zlepšia vnímanie štátu a služieb štátu občanom a podnikateľom na užívateľsky príjemné, zrozumiteľné prostredie a prostredie, ktoré prirodzene občana navedie k správnemu rozhodovaniu a zvýšeniu podielu elektronickej komunikácie. Keďže sa jedná o novú oblasť, zásadné je získanie vedomostí v oblasti, ich transformácia do podkladov a dokumentov vo forme analýz, metodík a príručiek, ktoré budú slúžiť verejnej správe počas, ale aj po skončení projektu a realizácia školení pre zamestnancov VS, ktorí sa zúčastňujú pri tvorbe a rozvoji služieb VS. Signifikantným prínosom projektu je zavádzanie princípu striktného rozhodovania na základe dát, realizácia experimentov pre výber vhodnej alternatívy a následné vyhodnocovanie a zdieľanie získaných poznatkov naprieč VS. Medzi elementy behaviorálnych inovácií, ktoré je možné uplatniť pre digitálne služby patrí napríklad úprava a zjednodušenie podávaných informácii, doplnenie navigácie, proaktívnych prvkov, priebežná interakcia s občanom atď.

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk