Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu

  LOGO OP EVS a EU socialny fond

  Názov a sídlo prijímateľa: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55  Bratislava 24

  Názov a sídlo partnera: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09  Bratislava

  Názov projektu: Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu

  Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

  Výška poskytnutého NFP celkom: 4 058 803,98 EUR

  Výška poskytnutého NFP – partner: 475 348,36 EUR

  Opis projektu:

  Cieľom projektu „Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu“ je zefektívnenie regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a celkové zlepšenie riadenia zavádzania ultra-rýchlej konektivity na Slovensku. Toto by malo byť dosiahnuté aj užšou spoluprácou Regulačného úradu (RÚ) a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) v oblasti agendy štátneho dohľadu a riadenia širokopásmového internetu (broadband). Predmetom projektu je zavedenie nových procesov, optimalizácia už existujúcich procesov, vypracovanie nových metodík a postupov regulácie a posilnenie odborných kompetencií v oblasti regulácie a štátneho dohľadu v elektronických komunikáciách a poštových službách, a riadenia broadbandu v obidvoch inštitúciách.

  Informácie o projekte a jeho aktivitách:

  Základné ciele projektu:

  • Vytvorenie Broadband Competence Office a spustenie jeho regulačných aktivít v oblasti riadenie pokrývania bielych miest a rozširovania pokrytia širokopásmovou konektivitou na celom území Slovenskej republiky v súlade so strategickými plánmi EÚ.
  • Aktualizácia legislatívy a procesov riadenia a dohľadu telekomunikačných služieb tak aby boli v súlade s aktuálnymi trendmi na trhu telekomunikačných služieb a požiadavkami ich spotrebiteľov.
  • Dobudovanie potrebných kapacít metodológie pre aktuálnu situáciu a úlohy v oblasti broadbandu na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a na Úrade podpredsedu vlády pre informatiku a investície.
  • Vytvorenie a digitalizácia konsolidovaného procesného modelu pre procesy správy a dohľadu elektronických komunikácií
  • Aktualizácia a dobudovanie metodík pre štátny dohľad , hlavne v oblasti merania a zberu dát pre existujúce aj novo implementované služby elektronickej komunikácie.
  • Aktualizácia a vytvorenie nových modelov ekonomickej regulácie pre existujúce a nové segmenty trhu podľa súčasného stavu trhu elektronických služieb

  Projekt bude realizovaný 4 hlavnými aktivitami:

  • Reforma procesov a ich implementácia
  • Optimalizácia sektorových politík v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb
  • Remapovanie, monitoring a metodiky štátneho dohľadu
  • Vzdelávanie, školenia zamestnancov

  Hlavným prínosom projektu bude schopnosť orgánov Slovenskej republiky efektívne intervenovať pri rozvoji trhu elektronických komunikácií a riadiť jeho rozvoj; schopnosť efektívne riadiť investície do broadbandu vo verejnom záujme a kontrolovať dodržiavanie podmienok pre účastníkov trhu; efektívnejšia kontrola kvality a pokrytia služieb pre občanov a férovejšie nastavenie podmienok a pravidiel trhu pre jeho účastníkov.

  Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

  Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk