Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Otvorené údaje 2.0 – Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov

  Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

  Názov projektu: Otvorené údaje 2.0 – Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov

  Miesto realizácie projektu:

  • Bratislavský kraj
  • Banskobystrický kraj
  • Žilinský kraj
  • Košický kraj
  • Prešovský kraj
  • Nitriansky kraj
  • Trenčiansky kraj
  • Trnavský kraj

  Výška poskytnutého NFP celkom: 3 548 268,57 EUR

  Z hľadiska PO7 OP II bude projekt realizovaný v rámci špecifického cieľa 7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát. Konkrétne budú realizované nasledovné aktivity:

  Rozvoj centrálnej platformy pre otvorené údaje:

  • aktualizácie centrálnej platformy otvorených údajov,
  • zjednodušenie prihlasovania znížením technického zaťaženia (komplikovaná autorizácia aj autentifikácia bez možnosti prihlasovania menom a heslo) pre zvýšenie záujmu o interakciu komunity ako aj zodpovedných osôb,
  • doplnenie existujúceho diskusného fóra o nové funkcionality a oblasti zamerania,
  • zavedenie komplexného monitorovania stavu a spokojnosti s otvorenými údajmi,
  • sémantické vyhľadávanie nad otvorenými údajmi,
  • kolaboratívne tagovanie obsahu prostredníctvom centrálneho modelu,
  • bezpečnosť a archivácia otvorených údajov,
  • zefektívnenie realtime dopytovania nad otvorenými údajmi.

  Rozvoj nástrojov pre vytváranie otvorených údajov:

  • automatická klasifikácia kvality údajov,
  • technická podpora procesov dátového auditu (tvorba a monitoring úloh v oblasti otvorených údajov pre poverené osoby),
  • zvyšovanie kvality údajov vytvorením automatickej syntaktickej a sémantickej validácie a reportovania,
  • synchronizácia s európskymi štandardmi v oblasti otvorených údajov,
  • zjednodušenie decentralizácie katalógu,
  • podpora otvorených máp a s automatizovaným export do zvoleného formátu (napríklad OpenStreetMaps).

  Rozšírenie rozsahu platformy:

  • vlastný autorizačný modul v platforme otvorených údajov pre zjednodušenie prístupu a publikácie poverených subjektov (SHMÚ, ŽSR,…)

  Podpora používania otvorených údajov:

  • zapojenie samospráv do tvorby otvorených údajov
  • zapojenie ďalších štátom zriadených právnických osôb

  Vybudovaný informačný systém bude integrálnou súčasťou e-Governmentu podľa platnej NKIVS.

  Navrhovaný národný projekt spadá do prioritnej osi PO7 OPII
  (Informačná spoločnosť) a prispieva k naplneniu špecifických cieľov: 7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.