Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Štátna pomoc

  Vážení prijímatelia,

  Sprostredkovateľský orgán Informatizácie spoločnosti si Vás dovoľuje informovať o zmene sídla Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ku dňu 1. augusta 2022.

  Našim novým sídlom a zároveň aj novou poštovou adresou bude:
  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  Pribinova 4195/25
  811 09 Bratislava

  Žiadame Vás, aby ste novú adresu používali pri korešpondencii a fakturácii, a to od 1. augusta 2022.
  Ostatné identifikačné údaje zostávajú nezmenené. Predmetná zmena sídla ministerstva bude následne premietnutá do riadiacej dokumentácie.

  Schémy pomoci de minimis

  Schéma DM – 8/2022 – Schéma minimálnej pomoci na podporu služieb v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci, zverejnená v obchodnom vestníku dňa 06.06.2022 pod číslom G000030.

  Schéma DM – 2/2022 – Schéma podpory na rozvoj digitálnych zručností znevýhodnených skupín, zverejnená v obchodnom vestníku dňa 22.02.2022 pod číslom G000008.

  Schéma DM – 1/2022 – Schéma podpory implementácie a vylepšovania opatrení na riadenie bezpečnostných rizík, zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 08.02.2022, pod číslom G000004.

  Schéma DM – 14/2018 – Schéma podpory budovania bezplatných WiFi sietí na verejných miestach a zavádzanie inteligentných riešení napomáhajúcich k premene miest a regiónov na trvalo udržateľné miesta pre život občanov v znení dodatku č. 1, zverejnená v obchodnom vestníku dňa 02.12.2021 pod číslom G000097.

  Pomoc ad hoc

  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného  príspevku č. Z311071CTM3 – SA.108878 Digitálna evidencia múzejných zbierok (IS DEMZ), zverejnená v centrálnom registri zmlúv dňa 3.7.2023. Prijímateľom pomoci ad hoc je Slovenské národné múzeum.