Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy

  LOGO OP EVS a EU socialny fond

  Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

  Názov a sídlo partnera: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava

  Názov projektu: Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy

  Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

  Výška poskytnutého NFP celkom: 13 864 905,02 EUR

  Výška poskytnutého NFP – partner: 1 110 156,25 EUR

  Opis projektu

  Národný projekt s názvom „Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“ je svojím obsahom zameraný na dosahovanie kľúčového prvku programu súčasnej reformy verejnej správy Slovenskej republiky, ktorý sa zameriava na posilnenie analytických kapacít v inštitúciách štátnej správy. Hlavným cieľom projektu je posilnenie resp. zlepšenie analytických útvarov na 14 ústredných orgánoch štátnej správy (ÚOŠS), kde už v súčasnosti určitá forma analytických útvarov existuje, resp. vybudovanie analytických útvarov na vybraných ÚOŠS, ktoré takéto útvary zatiaľ nemajú zriadené. Tento hlavný cieľ je priamo spojený s cieľom modelovania, tvorby, monitoringu implementácie a posudzovania vplyvu politík, preto je nevyhnutné, aby boli analytické kapacity súčasťou organizačnej štruktúry ÚOŠS, ktoré sú zodpovedné za uvedené činnosti.

  Cieľom je taktiež prostredníctvom projektu vytvoriť udržateľný rámec fungovania analytických útvarov s dôrazom na konzistentné metodické postupy, kvalitu výstupov, rovnaké pracovné podmienky a zabezpečenie ľudských zdrojov.

  Aby boli strategické a koncepčné materiály a následne rozhodnutia kvalitné, je nevyhnutnosťou vychádzať z kvalitne pripravených analytických podkladov a dát. Preto treba cielenejšie využívať analytické kapacity, systematickejšie využívať informácie či zlepšiť koordináciu ich zhromažďovania od vlády naprieč príslušnými ministerstvami. Výsledkom projektu tak bude kvalitnejšie spravovanie vecí verejných vďaka plne fungujúcim odborným analytickým útvarom, ktoré pomôžu politikom robiť lepšie rozhodnutia založené na dátach a analýzach. Cez operačný program Efektívna verejná správa sa tak priamo podporí vznik nových pracovných miest pre analytikov na ministerstvách.

  Informácie o projekte a jeho aktivitách

  Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavných aktivít projektu:

  1. Vytvorenie metodiky pre systém nastavenia práce a pravidelného hodnotenia efektívnosti práce analytických útvarov je realizované za účelom vytvorenia jednotnej metodiky, jednotného systému riadenia na základe požiadaviek na posilnenie/vytvorenie analytických útvarov a ich analytických kapacít, ktoré vyplynuli z akčného plánu Koncepcie budovania analytických a metodických kapacít verejnej správy. Toto zahŕňa hlavne metodiku výberového procesu, požiadavky na zamestnancov a zjednotenie činností týchto útvarov. V neposlednom kroku je nevyhnutné nastavenie hodnotenia práce, nastavenie reportingu, procesov a systému zadávania úloh.
  2. Posilnenie existujúcich analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy, ktoré takéto útvary majú zriadené
  3. Vytvorenie analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy, ktoré takéto útvary nemajú zriadené
  4. Posilnenie analytických kapacít vybraných ústredných orgánov štátnej správy zameraných na posudzovanie vplyvov (RIA)

  Aktivity č. 2 až 4 sú realizované na základe stanovenej metodiky a požiadaviek v aktivite č. 1. Obsadzovanie jednotlivých pozícií bude v súlade so stanovenými metodikami v zmysle koordinačného mechanizmu. Výberový proces, zavedenie a riadenie analytických kapacít je však na zodpovednosti jednotlivých ÚOŠS, na základe optimalizačných návrhov z predchádzajúcich aktivít.

  1. Odborné a interaktívne semináre/workshopy pre prenos informácií – sú realizované na základe potreby prehlbovania a zjednocovania kvalifikácie analytických zamestnancov na analytických útvaroch vybraných ÚOŠS. Táto aktivita bude začatá po zabezpečení analytických zamestnancov na posilnených/novovytvorených analytických útvaroch.

   

  Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

  Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk