Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Program cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2021 – 2027

  Interreg NEXT HU-SK-RO-UA

  Program cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskom, Slovenskom, Rumunskom a Ukrajinou – Interreg VI-A NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina na obdobie 2021 – 2027 bol vládou Slovenskej republiky schválený 30. marca 2022. Rozpočet programu z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa je takmer 63 miliónov eur. Projekty budú, v závislosti od typu prijímateľa, podporované z fondov EÚ až do výšky 90 % rozpočtu.

  Za riadenie a implementáciu programu je zodpovedný riadiaci orgán – Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska. Národnými orgánmi sú Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstvo rozvoja, verejných prác a správy Rumunska a Sekretariát kabinetu ministrov Ukrajiny.

  Oblasť programu Interreg VI-A NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina pozostáva z rôznych regiónov Maďarska, Slovenska, Rumunska ako členských štátov EÚ a Ukrajiny ako partnerskej krajiny. Celková oblasť spolupráce pokrýva územie približne stredne veľkého európskeho štátu s rozlohou 83 057 km2 a s populáciou vyše 8  miliónov obyvateľov. Administratívne je však programové územie rozdelené medzi štyri krajiny s rôznymi úlohami a zodpovednosťami príslušných regiónov.

  Oprávneným územím pre realizáciu projektov sú: na území Maďarska Sabolčsko-satmársko-berežská župa a Boršodsko-abovsko-zemplínska župa; na území Slovenska Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj; na území Rumunska Marmarošská župa, Satumarská župa a Župa Suceava; na území Ukrajiny Zakarpatská oblasť, Ivanofrankivská oblasť a Černovická oblasť.

  Cieľom programu je prostredníctvom podpory z fondov EÚ vytvárať priaznivé podmienky pre zintenzívnenie a rozšírenie cezhraničných väzieb a prispieť tak k zvýšeniu atraktívnosti cezhraničného regiónu pre obyvateľov a návštevníkov prostredníctvom inteligentného využívania vnútorného potenciálu územia. Zoznam problémov a výziev, ktorým čelí programové územie je rozsiahly, no spektrum možností rozvoja pohraničia je takisto široké.

  Priorita 1: Odolný a zelený hraničný región

  Priorita 1 sa zaoberá zvýšením pripravenosti a odolnosti regiónu voči prírodným nebezpečenstvám, akými sú záplavy, suchá, extrémne teploty (ako napríklad vlny horúčav). Zameraná je tiež na zosuvy pôdy a ľadové zápchy na riekach, ako aj človekom spôsobené priemyselné katastrofy a lesné požiare. Bude podporovať náležitú ochranu a riadenie prírodných zdrojov a biodiverzity regiónu. Podporené budú dva špecifické ciele:

  1. iv) podpora prispôsobovania sa zmene klímy a predchádzania riziku katastrof a odolnosti, s prihliadnutím na ekosystémové prístupy

  vii) posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia.

  Priorita 2: Zdravý a atraktívny pohraničný región

  Priorita 2 je zameraná na zvýšenie sociálneho blahobytu a inkluzívneho rastu obyvateľstva budovaním kapacít zainteresovaných strán v sektore zdravotníctva, ako aj podporou kultúrnej spolupráce a rozšírením ponuky environmentálne a sociálne udržateľného cestovného ruchu. Podporené budú dva špecifické ciele:

  1. v) zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a posilnenie odolnosti zdravotníckych systémov vrátane primárnej starostlivosti a podpora prechodu z ústavnej na rodinnú a komunitnú starostlivosť
  2. vi) posilnenie úlohy kultúry a trvalo udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, sociálnom začlenení a sociálnych inováciách.

  Priorita 3: Spolupracujúci hraničný región

  Priorita 3 odzrkadľuje zameranie programu na výmenu skúseností a budovanie kapacít medzi aktérmi. Je zameraná na prekonávanie právnych a administratívnych prekážok, ktoré bránia mnohým potenciálnym oblastiam spolupráce od cezhraničných záchranných akcií cez rozvoj cezhraničnej dopravy po hraničnú kontrolu. Harmonizované riešenia, ako aj zdokonalené a nové formy spolupráce by výrazne zlepšili celkovú súdržnosť celej oblasti. Podporený bude špecifický cieľ Interreg:

  1. b) posilnenie efektívnej verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi, aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami, najmä s cieľom vyriešiť právne a iné prekážky v pohraničných oblastiach.