Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Propagácia PO7 OPII na odborných podujatiach II

  Cieľom projektu je: Cieľ projektu je zabezpečiť zvýšenie povedomia verejnosti o podpore EÚ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“) prostredníctvom efektívnej komunikácie OPII – propagáciou PO7 OPII na odborných podujatiach.

  Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa: 500 553,07 €

  Tento projekt plynule nadväzuje na projekt s rovnakým cieľom – Propagácia PO7 OPII na odborných podujatiach.

  Výdavky projektu budú zahŕňať aktivity projektu zamerané na propagáciu, informovanie, komunikáciu, reklamu, inzerciu a publicitu MIRRI a OPII a jeho špecifických cieľov, prezentáciu výsledkov OPII, propagáciu a informovanie o OP Slovensko (vo vzťahu k tematickému okruhu informatizácie spoločnosti) na odborných podujatiach už pred ich začatím, počas ich priebehu, aj po ich ukončení v priestoroch odborného podujatia, aj na verejne dostupných priestranstvách a priestoroch mimo miesta konania odborného podujatia prostredníctvom:

  1. Umiestnenia loga MIRRI a OPII v spojitosti s propagáciou odborného podujatia/ konferencie na:
  • dočasných/ stálych tabuliach alebo pútačoch,
  • tlačených materiáloch (plagáty, propagačné predmety, letáky, pozvánky a iné meteriály súvisiace s podujatím)
  • roll upoch, banneroch, billboardoch, bigboardoch umiestnených v priestoroch konania sa podujatia, ale aj na verejne dostupných priestranstvách,
  • elektronických zariadeniach (LED, CLV, Citylighty, Citylightboardy a pod.),
  • internete (web stránka/ podstránka podujatia, inej webstránke propagujúcej predmetné podujatie, vrátane pravidelnej aktualizácie ),
  • v printových materiáloch (články propagujúce podujatie),
  • v televíznych a rozhlasových reláciách/ mediálnych spotoch,
  • Press releases (správy, ktoré sa posielajú cez sociálne siete usporiadateľa odborného podujatia/ konferencie a ktoré dáva k dispozícii novinárom na komunikovanie podujatia),
  • Newsletteroch,
  1. Prenájmu priestorov pre umiestnenie propagačných nástrojov/ predmetov:
  • v priestore odborného podujatia/ konferencie,
  • na verejne dostupných priestranstvách a priestoroch mimo miesta konania odborného podujatia/ konferencie za účelom informovania verejnosti o pripravovanom odbornom podujatí/ konferencii.
  1. Súvisiacich služieb:
  • grafické služby (návrh, tvorba, dizajn propagačných materiálov v tlačenej aj elektronickej forme),
  • printové služby (tlač a potlač všetkých druhov použitých propagačných materiálov, publikovanie článkov v tlačených médiach),
  • produkcia mediálnych spotov určených pre televízne a rozhlasové relácie,
  • distribúcia propagačných materiálov a ostatná distribúcia spojená s propagačnými aktivitami v rámci podujatia,
  • vytvorenie promo stratégie, koordinácia propagačných aktivít, komunikačný plán smerujúce k správnemu komunikovaniu podujatia/ partnerov (cieľová skupina, časový harmonogram, presný formát, fotoplán, komunikačné kanály a pod.),
  • mediálny monitoring,
  • fotodokumentácia.

  Výsledkom realizácie aktivít projektu bude zvýšenie povedomia a informovanosti verejnosti o podpore EÚ v rámci OPII.

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra nájdete na: www.opii.gov.sk

  Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

  Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.partnerskadohoda.gov.sk