Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Program cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

  Interreg VI-A Poľsko - Slovensko

  Program cezhraničnej spolupráce medzi Poľskom a Slovenskou republikou – Interreg VI-A Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 bol vládou Slovenskej republiky schválený 22. marca 2022. Rozpočet programu z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) je takmer 130 miliónov eur. Projekty budú, v závislosti od typu prijímateľa, podporované až do výšky 92 % rozpočtu, pričom maximálna výška podpory z EFRR bude 80%.

  Za riadenie a implementáciu programu Interreg VI-A Poľsko – Slovensko je zodpovedný riadiaci orgán, nachádzajúci sa v organizačnej štruktúre Ministerstva fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky. Úlohu národného orgánu v programe plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

  Programové územie, ktoré sa rozprestiera na oboch stranách Karpát, má rozlohu viac ako 39 tis. km2, z čoho takmer 60 % sa nachádza na poľskej strane. Do programového územia patrí: na slovenskej strane Žilinský a Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves (ako aktívny člen Združenia Euroregión Tatry); na poľskej strane krosniansky, przemyský, nowosądecký, osvienčimský a bielsky okres, a taktiež okres Pszczyna v tyskom subregióne, okres Rzeszów a mesto Rzeszów v rzeszovskom subregióne, a okres Myślenice v krakovskom subregióne. Zoznam oprávnených žiadateľov bude špecifikovaný v konkrétnych výzvach na predkladanie projektových žiadostí.

  Cieľom programu je prostredníctvom podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vytvárať priaznivé podmienky pre zintenzívnenie a rozšírenie cezhraničných väzieb a prispieť tak k zvýšeniu atraktívnosti cezhraničného regiónu Poľskej a Slovenskej republiky pre obyvateľov a návštevníkov prostredníctvom inteligentného využívania vnútorného potenciálu územia. Zoznam problémov a výziev, ktorým čelí programové územie je rozsiahly, avšak spektrum možností rozvoja pohraničia je takisto široké. Pre programové obdobie 2021 – 2027 boli vybrané štyri najdôležitejšie oblasti pre spoluprácu: 1. životné prostredie, 2. kultúrne a prírodné dedičstvo a cestovný ruch, 3. doprava a komunikácie, 4. spolupráca inštitúcií a obyvateľov pohraničia.

  Priorita 1: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie

  Táto oblasť realizuje predpoklady druhého cieľa politiky EÚ „Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility“. Program bude podporovať dva špecifické ciele:

  • podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy,
  • posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia.

  Priorita 2: Prepojenejšie pohraničie

  Táto oblasť realizuje predpoklady tretieho cieľa politiky EÚ „Prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility“. Program bude podporovať špecifický cieľ:

  • rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility.

  Priorita 3: Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie

  Táto oblasť realizuje predpoklady štvrtého cieľa politiky EÚ „Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv“. Program bude podporovať špecifický cieľ:

  • posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.

  Priorita 4: Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

  Táto oblasť realizuje predpoklady špecifického cieľa programov Interreg „Lepšia správa spolupráce“. Program bude podporovať tieto špecifické ciele:

  • posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci, najmä tých, ktoré sú oprávnené riadiť osobitné územie, ako aj zainteresovaných strán,
  • budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“.