Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Formuláre

Vážení prijímatelia,

Sprostredkovateľský orgán Informatizácie spoločnosti si Vás dovoľuje informovať o zmene sídla Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ku dňu 1. augusta 2022.

Našim novým sídlom a zároveň aj novou poštovou adresou bude:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava

Žiadame Vás, aby ste novú adresu používali pri korešpondencii a fakturácii, a to od 1. augusta 2022.
Ostatné identifikačné údaje zostávajú nezmenené. Predmetná zmena sídla ministerstva bude následne premietnutá do riadiacej dokumentácie.

Zámer a štúdia uskutočniteľnosti

Formulár reformného zámeru je dostupný na stránke: http://www.reformuj.sk/dokument/projektove-dokumenty/.

Metodické usmernenie pre spracovanie štúdií uskutočniteľností v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je dostupné na stránke: https://metais.vicepremier.gov.sk/help.

Metodický pokyn k spracovaniu biznis case a cost benefit analýzy informačných technológií verejnej správy je dostupný na stránke https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html v tabuľke s názvom Vzory a šablóny na stiahnutie v časti Iniciačná fáza.

Archív:

Metodický pokyn k spracovaniu biznis case a cost benefit analýzy informačných technológií verejnej správy /platný od:10.02.2021, účinný od:15.02.2021/ (DOCX, 220.55 KB)
Príloha pre výpočet odhadovaných nákladov projektov a posúdenie jeho komplexného prínosu prostredníctvom Cost Benefit analýzy (XLSX, 654.32 KB)
Metodický pokyn k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020 /platný od:10.8.2018, účinný od:13.8.2018/ (DOCX, 488.71 KB)
Príloha pre výpočet TCO a čistej súčasnej hodnoty z projektu, pre projekty zamerané na služby agendových informačných systémov (Zmena: Ekonomické náklady sú bez DPH /„CBA – Agendové IS“/) (XLSX, 431.88 KB)
Archív (ZIP, 279.67 KB)

Formulár zámeru národného projektu

Formulár zámeru národného projektu (DOCX, 95.7 KB)

Formulár – Žiadosť o NFP a doplňujúce údaje ŽoNFP

Formulár - Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ZIP, 1.26 MB)
Inštrukcia k vypĺňaniu jednotlivých častí Žiadosti o NFP – dopytovo orientované projekty (PDF, 1.1 MB)
Archív – Formulár - Žiadosť o NFP a doplňujúce údaje ŽoNFP

Formulár – Rozpočet projektu NFP

Formulár - Rozpočet projektu NFP (XLSX, 21.43 KB)
Najčastejšie nedostatky vo formulári rozpočtu pre dopytové projekty (PDF, 239.55 KB)
Archív – Formulár - Rozpočet projektu NFP

Formulár – Súhrnné čestné vyhlásenie partnera

Súhrnné čestné vyhlásenie partnera (DOCX, 67.26 KB)
Archív – Formulár – Súhrnné čestné vyhlásenie partnera

Formulár – Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP

Účinný od 21.08.2020:

Formulár - Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP (ZIP, 139.4 KB)

Účinný od 15.6.2017:

Formulár Ziadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP (DOC, 163 KB)
Formulár Ziadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP - so sledovaním zmien (DOC, 225 KB)
Archív

Formuláre zmluvy

Formulár – Zmluva o poskytnutí NFP

Formulár – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (účinný od 09.06.2022) (ZIP, 2.34 MB)

Pozn. Aktualizácia formulára Zmluva o poskytnutí NFP bola vykonaná v nadväznosti na aktualizáciu vzoru CKO č. 28 (verzia 11).

Archív - Formulár - Zmluva o poskytnutí NFP

Zmluva o partnerstve

Platná od 26.07.2021

Zmluva o partnerstve - vzor (ZIP, 524.94 KB)
Archív – Zmluva o partnerstve

Monitorovanie

Monitorovacia správa projektu (DOCX, 99.77 KB)
Následná monitorovacia správa projektu (ZIP, 1.82 MB)
Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu (DOCX, 81.04 KB)
Archív - Monitorovanie