Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Modernizácia informačného systému Automatizovanej správy registratúry

  Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

  Názov projektu:  Modernizácia informačného systému Automatizovanej správy registratúry

  Miesto realizácie projektu:

  • Bratislavský kraj
  • Banskobystrický kraj
  • Žilinský kraj
  • Košický kraj
  • Prešovský kraj
  • Nitriansky kraj
  • Trenčiansky kraj
  • Trnavský kraj

  Výšku poskytnutého NFP: 371 816,68 €

  Stručný opis projektu: Cieľom projektu je modernizácia informačného systému elektronickej správy registratúry (IS ASR). Modernizácia zahŕňa úpravy a zmeny funkčnosti existujúceho systému IS ASR, ktoré vyplynuli z legislatívnych zmien alebo z novo vzniknutých potrieb MIRRI SR. Úpravy sú realizované primárne formou tzv. „change requests“ t.j. zmenových požiadaviek, zmien, vykonávaných prostredníctvom existujúcej Rámcovej dohody na poskytovanie služieb systémovej a aplikačnej podpory, rozvoja a údržby Informačného systému elektronickej správy registratúry (IS ASR). Z hľadiska realizátora projektu bude projekt realizovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Cieľovými skupinami projektu sú používatelia IS ASR, kam patria zamestnanci MIRRI SR.

  Výsledkom projektu bude:

  Výsledkom projektu budú implementované nové funkcionality podporujúce zjednodušenie a modernizáciu schvaľovacích postupov, odstraňovanie administratívnej záťaže odborných pracovníkov MIRRI SR. Motiváciou projektu je zavedenie nástrojov na zefektívnenie vnútorných procesov MIRRI SR čo umožní presmerovať zdroje od administratívnych úloh k odborným činnostiam, ktoré ma MIRRI SR zabezpečovať. MIRRI SR vzhľadom na nové požiadavky na elektronizáciu a automatizáciu, rýchlosť spracovania požiadaviek a unifikáciu administratívnych procesov, projektom nasadí do systému nové rozširujúce funkcionality, ktoré zachovajú základný princíp systému a zároveň rozšíria a doplnia funkcionalitu a vytvoria tiež možnosti pre integráciu na prípadne ďalšie informačné systémy MIRRI SR. Tieto funkcionality jednoducho a intuitívne rozšíria možnosti existujúceho informačného systému. Pod rozvojom systému DKS na SW platforme použitej v IS ASR rozumieme analytické a komplexné programátorské služby pre rozvoj a rozšírenie funkcionalít a možnosti širšieho využitia existujúceho systému DKS na SW platforme použitej v IS ASR. Ďalej pod rozvojom systému DKS na SW platforme použitej v IS ASR rozumieme implementáciu odborných aplikácií na elektronické spracovanie administratívnych procesov MIRRI SR.

  Sumárne je možné ako základné výsledky projektu, ktoré prispejú k riešeniu situácie definovať:

  • Zvýšenie efektivity práce zamestnancov MIRRI SR a teda rýchlejšie vybavenie ich agendy,
  • Splnenie legislatívnych povinností.

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

  Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.