Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Program cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko – Česko 2021 – 2027

  Interreg VI-A Slovensko - Česko 2021 - 2027

  Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou– Interreg VI-A Slovensko – Česko 2021 – 2027 bol vládou Slovenskej republiky schválený 30. marca 2022. Rozpočet programu z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) je takmer 85,5 miliónov eur. Projekty budú, v závislosti od typu prijímateľa, podporované až do výšky 92 % rozpočtu, pričom maximálna výška podpory z EFRR bude 80%.

  Program je zastrešovaný riadiacim orgánom ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a národným orgánom – Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR. Oprávnené územie programu je tvorené pozdĺž slovensko-českej štátnej hranice. Na slovenskej strane programová oblasť zahŕňa územie Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja a Žilinského samosprávneho kraja. Na českej strane programová oblasť zahŕňa Zlínsky kraj, Moravskoslezský kraj a Jihomoravský kraj. Zoznam oprávnených žiadateľov býva špecifikovaný konkrétnou výzvou.

  Hlavným cieľom Programu je prostredníctvom spoločných cezhraničných projektov riešiť spoločné výzvy, prekonať slabé stránky a podporiť rozvoj slovensko- českého prihraničného územia. Prostredníctvom realizácie spoločných cezhraničných projektov bude program implementovať vybrané politické ciele stanovené v príslušných nariadeniach EÚ týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Nižšie uvedené oblasti boli identifikované ako kľúčové, na ktoré sa Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko na obdobie 2021 – 2027 zameria.

  Priorita 1.1: Životné prostredie

  V rámci priority sa bude podporovať adaptácia na zmenu klímy a manažment katastrof na rôznych úrovniach, ako aj ochrana biodiverzity v prihraničných územiach a zlepšenie súčasného stavu životného prostredia, a to v rámci dvoch špecifických cieľov:

  (iv) Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy

  (vii) Posilnenie ochrany a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia

  Priorita 2.1: Vzdelávanie

  Zámerom priority je podpora výmeny vedomostí, skúseností, odborných poznatkov a dobrej praxe medzi vzdelávacími inštitúciami   na všetkých stupňoch vzdelávania od predprimárneho až po vysoké školstvo v rámci špecifického cieľa:

  (ii) Zlepšenie rovnakého prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu

  Priorita 2.2: Kultúra a cestovný ruch

  Intervencie v programovom období 2021 – 2027 budú zamerané najmä na prehĺbenie cezhraničnej spolupráce medzi jednotlivými turistickými destináciami v oblasti manažmentu a propagácie, s cieľom zvyšovať komplexnosť turistickej ponuky v regióne. Za týmto účelom bude možné podporiť aj zlepšenie technického stavu hmotného kultúrneho dedičstva, dovybavenie expozícií s cezhraničným významom a budovanie, resp. modernizáciu turistickej infraštruktúry. Realizácia bude prebiehať v rámci špecifického cieľa:

  (vi) Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie

  Priorita 3.1: Inštitucionálna spolupráca

  Priorita 3.1 je zameraná na spoluprácu verejnej správy a spolupracujúcich subjektov na oboch stranách prihraničného územia, pričom sa zameria na identifikáciu a znižovanie administratívnych a legislatívnych prekážok v rôznych oblastiach života. Intervencie budú smerované najmä do vytvárania a ďalšieho rozvoja partnerstiev verejnej správy a spolupracujúcich subjektov a to v rámci konkrétneho špecifického cieľa:

  (ii) Zvyšovanie efektivity verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi, aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami, najmä s ohľadom na riešenie právnych a iných prekážok v pohraničných regiónoch

  Priorita 3.2: Miestne iniciatívy – Fond malých projektov

  Priorita je zameraná na vytváranie nových a upevňovanie existujúcich partnerstiev, sietí a cezhraničných štruktúr vrátane   činností zameraných na voľnočasové a záujmové aktivity. Miestne iniciatívy cezhraničnej spolupráce sú zamerané predovšetkým na vzájomné spoznávanie sa obyvateľov prihraničných regiónov a budovanie dôvery medzi nimi. Aktivity sa budú realizovať prostredníctvom nástroja people-to-people v rámci Fondu malých projektov.

  Špecifický cieľ: iii) budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu “ľudia ľuďom”

  V programovom období 2021-2027 bude časť alokácie Programu určená na realizáciu projektov malého rozsahu v rámci FMP. Cieľom FMP v slovensko-českom pohraničí je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce a prehlbovanie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice. FMP bude realizovaný v rámci dvoch priorít: 3.2 Miestne iniciatívy, špecifický cieľ (iii) Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu “ľudia ľuďom” a 2.2 Kultúra a cestovný ruch, špecifický cieľ (vi) Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.