Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

  LOGO OP EVS a EU socialny fond

  Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09  Bratislava

  Názov projektu: Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

  Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

  Výška poskytnutého NFP celkom: 888 164,61 EUR

  Opis projektu

  Projekt svojou realizáciou prispeje k naplneniu potrieb cieľových skupín na Slovensku. Medzi cieľové skupiny projektu patria predovšetkým samosprávne kraje, obce a mestá, ako aj inštitúcie štátnej správy, zamestnanci verejnej správy, právnické osoby a občania. Projekt bude implementovaný v rámci celého územia Slovenska. Pre plnohodnotný  rozvoj konceptu Smart cities na Slovensku je potrebné vypracovať základný dokument, a to Národnú stratégiu na úrovni štátnej správy a ucelenú metodiku pre prípravu strategických materiálov na národnej, regionálnej či miestnej úrovni. Do celého systému inteligentného rastu miest a obcí vstupujú viaceré navzájom kooperujúce subjekty. Z tohto dôvodu je potrebná expertná podpora pri príprave a implementácii projektov rozvoja konceptu Smart City na Slovensku. Zamýšľaná spolupráca skvalitní prechod slovenských samospráv na inovatívne a konkurencieschopné celky.

  Informácie o projekte a jeho aktivitách

  Základnými cieľmi projektu sú:

  • zvýšenie schopnosti štátnej správy poskytovať komplexnú podporu samospráve pri budovaní inteligentných miest a regiónov,
  • zvýšenie schopnosti miest a regiónov uviesť do praxe koncepty inteligentných miest a regiónov,
  • zavedenie princípu Value for Money pri investíciách do inteligentných riešení.

  Projekt bude realizovaný prostredníctvom jedinej hlavnej aktivity, ktorou je Vytvorenie a činnosť metodicko – hodnotiacej jednotky a expertnej platformy pre oblasť podpory rozvoja inteligentných miest a regiónov.

  Hlavné prínosy implementácie projektu predstavujú:

  Posilnenie schopnosti štátnej správy poskytovať komplexnú podporu samospráve pri budovaní inteligentných miest a regiónov

  Pre vytváranie cielenej politiky v oblasti podpory budovania inteligentných miest a regiónov zo strany štátu, budú podobne ako v iných oblastiach, vybudované analytické kapacity, schopné vyhodnotiť aktuálny stav a plánovať ďalší vývoj, ako aj nájsť najvhodnejšie formy podpory samosprávy. Taktiež na úrovni štátnej správy bude vytvorená expertná platforma z odborníkov v jednotlivých oblastiach a prostredníctvom ich činnosti bude samosprávam poskytovaná podpora pri samotnej tvorbe konceptov a realizácii projektov.

  Posilnenie schopnosti miest a regiónov uviesť do praxe koncepty inteligentných miest a regiónov

  Dynamický rozvoj agendy inteligentných miest a regiónov priniesol na jednej strane dostupnosť veľkého množstva technologických riešení a na druhej strane aj dostupnosť veľkého množstva finančných nástrojov, prostredníctvom ktorých je možné tieto inteligentné riešenia financovať.

  Navrhovaná platforma bude poskytovať mestám a regiónom podporu, ktorá bude adresovať ich skutočné potreby a napomôže ich čo najefektívnejšie, zmysluplne riešiť. Pomôže im zorientovať sa v spleti mnohých riešení a finančných nástrojov. Poskytne expertov pre jednotlivé oblasti, ako aj podporu pri zhodnotení alternatív a finančnom plánovaní investícií. Hoci táto platforma, resp. jednotliví experti nebudú priamo pripravovať projekty, prispejú vzájomnou interakciou a konzultáciami k prehĺbeniu vlastnej schopnosti miest a regiónov uviesť do praxe koncepty inteligentných miest a regiónov

  Aplikovanie princípu Value for Money pri investíciách do inteligentných riešení

  Bude dodržiavaný princíp Value for Money, aby boli investície do inteligentných riešení zmysluplné a efektívne. Dôjde k odbúravaniu prítomnej informačnej asymetrie vo vzťahu dodávateľ – samospráva, pri ktorej je len veľmi ťažké dosiahnuť riešenie, ktoré je najvhodnejšie z hľadiska prieniku dostupnosti financií a skutočných potrieb občanov.

  Projekt predstavuje významný prínos pre cieľové skupiny, ktorými sú samosprávne kraje, obce a mestá, inštitúcie a subjekty štátnej správy, pracovníci verejnej správy, právnické osoby a v neposlednom rade samotní občania Slovenska.

   

  Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

  Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk