Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Riadenie IT aktív vo verejnej správe

  Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

  Názov projektu: Riadenie IT aktív vo verejnej správe

  Miesto realizácie projektu:

  • Bratislavský kraj
  • Banskobystrický kraj
  • Žilinský kraj
  • Košický kraj
  • Prešovský kraj
  • Nitriansky kraj
  • Trenčiansky kraj
  • Trnavský kraj

  Výšku poskytnutého NFP: 2 700 498,16 €

  Stručný opis projektu: Cieľom projektu je stanoviť rámec pre rozvoj centralizácie a optimalizácie riadenia IT aktív v organizáciách verejnej správy vychádzajúci z cieľov a priorít Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy – strategického dokumentu vypracovaného ÚPPVII, ktorý určuje princípy budovania eGovernment cloudu na Slovensku v rámci nasledujúcich relevantných oblastí: Finančný manažment, Verejné obstarávanie, Manažment vnútorných úloh, Správa IKT a Vnútorná kontrola a audit. Organizácie verejnej moci (OVM) nemajú v mnohých prípadoch dostatočný prehľad o skutočnom využívaní hardvéru (a jeho životnom cykle) a softvérových licenciách, a ani o skutočnej potrebe využívania jednotlivých softvérov (SW) alebo informačných systémov a súvisiacej licenčnej potrebe. Takýto stav vytvára podmienky pre neefektívne hospodárenie a správu IT majetku štátu. Najmä pri SW licenciách je bežný stav taký, že organizácie buď platia za licencie, ktoré nepotrebujú, príp. majú licencií nedostatok, čím dochádza k nesúladu s licenčnými podmienkami SW výrobcu. Implementáciou centrálneho nástroja riadenia IT aktív budú uvedené nedostatky adresované, takýto informačný systém umožní zber presných a aktuálnych informácií o IT aktívach jednotlivých OVM, čím sa vytvoria predpoklady pre následnú optimalizáciu správy a zefektívnenie vynakladania finančných prostriedkov na IT aktíva v rámci OVM.

  Organizácie štátnej a verejnej správy vynakladajú nemalé finančné prostriedky na nákup hardvéru a softvérových licencií s cieľom využívať softvérové aplikácie alebo informačné systémy. Takto vynaložené výdavky predstavujú nezanedbateľnú časť rozpočtu organizačných jednotiek OVM zodpovedných za spravovanie a obstarávanie informačných technológií. Bežnou praxou je, že ich efektívnej správe sa následne už nevenuje dostatočná pozornosť. V dôsledku toho organizácie v mnohých prípadoch nemajú dostatočný prehľad o skutočnom využívaní hardvéru (a jeho životnom cykle) a softvérových licenciách, a ani o skutočnej potrebe využívania jednotlivých softvérov alebo informačných systémov a súvisiacej licenčnej potrebe. Takýto stav vytvára podmienky pre neefektívne hospodárenie a správu IT majetku štátu.

  Vďaka projektu dôjde k reálnemu zlepšeniu v dotknutých procesoch rozhodovania v danej riešených oblastiach, čím sa zabezpečí transformácia organizácie do podoby organizácie fungujúcej na základe využívania znalostí („data-driven organization“). Organizácia bude mať po zrealizovaní projektu dostatočnú kapacitu (ako personálnu tak aj technicko – dátovú) pokračovať v tomto snažení a svoje procesy, dáta spravovať moderným spôsobom a aplikovať vhodné modely na rozhodovanie. Projekt tak povedie ku kultúrnej zmene, a transformácií procesov organizácie smerom k väčšej otvorenosti a rozhodovaniu na základe faktov.

  Realizácia projektu umožní:

  • Štandardizáciu nástrojov na zber a evidenciu IT aktív v rámci verejnej správy.
  • Štandardizáciu procesov týkajúcich sa životného cyklu IT aktív v rámci verejnej správy.
  • Elimináciu manuálnych úloh a/alebo výrazné zníženie lokálnej administratívnej záťaže na úrovni jednotlivých organizácií verejnej správy spojené so životným cyklom IT aktív po ukončení pripojenia organizácie verejnej správy do centrálneho nástroja.
  • Výrazné zníženie vplyvu ľudského faktora na sledovanie životného cyklu IT aktív na lokálnej úrovni.
  • Centrálnu evidenciu nainštalovaných, využívaných a pripojených IT aktív aktualizovanú skoro v reálnom čase.

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.