Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Výzva č. OPII-2021/7/15-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“

  Výzva č. OPII-2021/7/15-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ (konsolidované znenie) (ZIP, 3.04 MB)

  Dátum zverejnenia výzvy: 09.07.2021
  Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola výzvy: 27.09.2021
  Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy: 29.11.2021
  Dátum uzavretia 3. hodnotiaceho kola výzvy: 31.01.2022
  Dátum uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy: 31.03.2022
  Dátum uzavretia 5. hodnotiaceho kola výzvy: 31.05.2022
  Dátum uzavretia 6. hodnotiaceho kola výzvy: 10.08.2022
  (v zmysle usmernenia č. 1 k zmene Výzvy č. OPII-2021/7/15-DOP na predkladanie Žiadostí o NFP so zameraním na „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ (účinnosť od 25.07.2022) došlo k posunu uzavretia 6. hodnotiaceho kola výzvy z dátumu 01.08.2022 na 10.08.2022)
  Dátum uzavretia 7. hodnotiaceho kola výzvy: 30.09.2022
  Dátum uzavretia výzvy: 30.09.2022

  Upozorňujeme, že dňom 30.09.2022 sa 7. hodnotiacim kolom uzatvára výzva.

  OZNAM: Plánované uzatvorenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP (PDF, 383.58 KB)

  Disponibilná alokácia vo výške 1 603 963,73 eur /EFRR/ k dátumu 05.09.2022 na výzve č. OPII-2021/7/15-DOP po uzatvorení 6. hodnotiaceho kola výzvy.

  Usmernenie č. 2 k zmene Výzvy č. OPII-2021/7/15-DOP na predkladanie Žiadostí o NFP so zameraním na „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ (účinnosť od 13.02.2023) (ZIP, 874.23 KB)
  Usmernenie č. 1 k zmene Výzvy č. OPII-2021/7/15-DOP na predkladanie Žiadostí o NFP so zameraním na „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ (účinnosť od 25.07.2022) (ZIP, 930.95 KB)

  OZNAM:

  Informácia o aktualizácii Príručky pre žiadateľa Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 – dopytovo orientované projekty, verzia 8, účinná od 06.10.2021.

  V súvislosti s aktualizáciou príručky sa:

  • kapitole C.2, ods. 5 doplnil limit pre výdavky súvisiace s nákupom hardwérového vybavenia do 30 % z celkových oprávnených výdavkov. Uvedený % limit sa neaplikuje v prípade, že to umožňuje výzva na základe Riadiacim výborom pre PO7 OPII schválenej výnimky,
  • prílohe č. 1 príručky – v Príručke oprávnenosti výdavkov PO7 OPII sa v kapitole 4.5, ods. 7 zmenila periodicita vyplácanie odmien len na mesačnej báze.

  Všetky zmeny sú v príručke vyznačené vo forme sledovania zmien.

  Na základe uvedeného zároveň upozorňujeme, že predmetná zmena sa vzťahuje na všetky žiadosti o NFP predložené po zverejnení tejto informácie ako aj na všetky žiadosti o NFP, o ktorých nebolo ku dňu zverejnenia tejto informácie vydané žiadne rozhodnutie o žiadosti o NFP. 

  MIRRI: Štátna správa a samospráva môžu požiadať o pridelenie konzultanta na prípravu kvalitnejších eurofondových projektov
  Spôsob vyhodnotenia kritérií pre výber dopytovo orientovaných projektov (PDF, 213.19 KB)
  Tlačová správa k výzve
  Informácia ku školeniu k výzve