Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

OZNÁMENIE RO PRE IROP O AKTUÁLNOM STAVE VÝŠKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYČLENENÝCH NA VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽONFP NA ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KONKURENCIESCHOPNOSTI VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY, KÓD VÝZVY: IROP-PO7-SC71-2021-77, STAV K 7.3.2022

Počas doterajšieho trvania výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 29 853 362 Eur (zdroj EÚ), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v konaní. Z uvedenej sumy boli v rámci typov aktivít A. a B. predložené ŽoNFP v sume 22 336 554 Eur (z toho v 2. hodnotiacom kole v sume 7 380 231 Eur) a v rámci typu aktivity C. projekty v sume 7 516 808 Eur (z toho v 2. hodnotiacom kole v sume 1 900 000 Eur) (zdroj EÚ).

Disponibilná výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu pre typy aktivít A. a B. predstavuje 6 600 000 (zdroj EÚ) a pre typ aktivity C. 2 000 000 (zdroj EÚ).

Pozn.: Disponibilná alokácia na výzvu sa znižuje po vydaní prvostupňových rozhodnutí za všetky ŽoNFP v danom posudzovanom časovom období.