Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

FAQ – Zoznam najčastejších otázok

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

Čo je Fond na spravodlivú transformáciu a čo je jeho cieľom?

Fond na spravodlivú transformáciu je novým európskym fondom v rámci politiky súdržnosti, ktorý je zameraný na riešenie negatívnych ekonomických, sociálnych a environmentálnych dopadov transformácie (dekarbonizácie) v súvislosti s prechodom na klimatickú neutralitu. Fond na spravodlivú transformáciu  je súčasťou nového Programu Slovensko na roky 2021-2027.

Ktoré regióny sú oprávnené čerpať prostriedky z Fondu na spravodlivú transformáciu ?

Fond na spravodlivú transformáciu sa zameriava na regióny, ktoré budú transformáciou najviac zasiahnuté. Na Slovensku bol takto identifikovaný región hornej Nitry a vybrané okresy Košického kraja.

Koľko prostriedkov má Fond na spravodlivú transformáciu?

Slovenská republika disponuje v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu alokáciou vo výške 459 miliónov EUR. Viac ako polovica týchto prostriedkov pochádza z nástoja NextGeneration EU a zvyšná časť z Viacročného finančného rámca na roky 2021-2027. Z tohto dôvodu bude potrebné väčšinu prostriedkov z fondu vyčerpať do konca roka 2026 a zostávajúcu časť pravdepodobne do konca roka 2029.

Odkiaľ podpora pochádza?

Prostriedky pochádzajú z fondov EÚ, konkrétne z novovytvoreného Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý je súčasťou rozpočtu kohéznej politiky EÚ na roky 2021 – 2027. Pravidlá pre financovanie vychádzajú z tzv. všeobecného nariadenianariadenia o Fonde na spravodlivú transformáciu.

 

MECHANIZMUS A PLÁN SPRAVODLIVEJ TRANSFORMÁCIE

Čo je to Plán spravodlivej transformácie územia SR?

Plán spravodlivej transformácie územia SR je dokument, ktorý mapuje a analyzuje východiskovú situáciu v regiónoch, ktoré sú vzhľadom na dosiahnutie klimatických záväzkov SR najviac ohrozenými územiami. Zároveň navrhuje opatrenia pre výzvy transformujúcich sa regiónov a definuje priority, ktoré budú v daných regiónoch podporené a financované z Fondu na spravodlivú transformáciu. Schválenie Plánu spravodlivej transformácie územia SR je podmienkou čerpania prostriedkov z fondu a bude prílohou Programu Slovensko.

V akom stave je proces prípravy Plánu spravodlivej transformácie územia SR?

Návrh Plánu spravodlivej transformácie územia SR je aktuálne v procese prípravy spolu s prípravou Programu Slovensko. Pripravuje ho Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s regiónmi a zainteresovanými stranami.

Čo je to Mechanizmus spravodlivej transformácie? V čom sa líši od Fondu na spravodlivú transformáciu?

Mechanizmus spravodlivej transformácie je kľúčový nástroj, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo uskutočňoval spravodlivým spôsobom a aby sa pri tom na nikoho nezabudlo. Fond na spravodlivú transformáciu je I.  pilierom tohto mechanizmu, ktorý bude podporu poskytovať formou grantov, t. j. nenávratnou formou. Okrem toho má Mechanizmus spravodlivej transformácie ďalšie dva piliere – Pilier II., ktorý poskytuje návratnú formu pomoci cez tzv. finančné nástroje InvestEU a Pilier III., ktorý poskytuje zvýhodnené úvery Európskej investičnej banky pre verejný sektor.

Aký má Fond na spravodlivú transformáciu súvis s inými fondami?

Fond na spravodlivú transformáciu bude svojimi zdrojmi doplnkovo financovať opatrenia z iných fondov, no špecificky sa bude zameriavať len  na tie aktivity, ktorých cieľom je riešenie dôsledkov spojených s transformáciou, resp. prechodom ku klimatickej neutralite vo vybraných regiónoch.

 

ČO, KTO, KEDY, KDE A AKO?

Na čo môžem získať podporu z fondu?

Opatrenia realizované v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu by mali podporovať najmä nasledovné činnosti:

  • podpora malých a stredných podnikov, vrátane startupov;
  • podpora tvorby nových pracovných miest;
  • investície do výskumných a inovačných činností a podpora transferu pokročilých technológií;
  • investície na podporu obehového hospodárstva;
  • investície v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov (dekarbonizácia), energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov;
  • investície do revitalizácie a zmeny využitia území (napríklad revitalizácia hnedých priemyselných parkov uvoľnených po banskej činnosti);
  • investície do udržateľnej lokálnej mobility;
  • zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácia zamestnancov;
  • asistencia na trhu práce;
  • činnosti v oblasti vzdelávania, sociálneho začlenenia, vrátane investícií do zariadení starostlivosti o deti a starších ľudí.

Presné vymedzenie podpory z Fondu na spravodlivú transformáciu bude definované vo finálnej verzii Programu Slovensko.

Kto budú oprávnení žiadatelia?

Oprávnenými žiadateľmi budú v závislosti od konkrétnej výzvy malé a stredné podniky, obce a mestá, samosprávne kraje, univerzity, výskumné inštitúcie, neziskové organizácie, organizácie štátnej správy a ďalšie subjekty. Podporu môžu získať aj veľké podniky vrátane podnikov zaradených v Európskom systéme obchodovania s emisiami. Takéto investície však musia spĺňať určité podmienky a musia byť schválené v Pláne spravodlivej transformácie územia SR.

Kedy bude Fond na spravodlivú transformáciu spustený a dokedy bude fungovať?

Fond ako súčasť Programu Slovensko je naplánovaný na programové obdobie 2021-2027. Spustenie prvých výziev je naplánované po schválení Operačného programu Slovensko.

Kde môžem o podporu požiadať?

Žiadatelia sa budú môcť o podporu uchádzať na základe výziev, ktoré budú vyhlasované prostredníctvom webového sídla poskytovateľa príspevku. Predkladanie žiadostí o príspevok bude prebiehať cez monitorovací systém. Konkrétne informácie ohľadom spustenia jednotlivých výziev budú komunikované verejnosti s dostatočným časovým predstihom.

Ako bude fond fungovať?

Fond na spravodlivú transformáciu je súčasťou Programu Slovensko a budú sa naň vzťahovať rovnaké podmienky na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o nenávratný finančných príspevok.

 

INDIKATÍVNE FINANČNÉ ALOKÁCIE A INDIKATÍVNY ZÁSOBNÍK PROJEKTOV

Čo je to indikatívny zásobník projektov?

V roku 2021 zbieralo Ministerstvo investícií indikatívne projektové zámery z regiónov s cieľom zanalyzovať dopyt, štádium ich pripravenosti, objemy požadovanej podpory a témy, ktoré regióny považujú za dôležité pre riešenie dôsledkov prechodu ku klimatickej neutralite (ako napr. podpora malých a stredných podnikov, rekvalifikácia pracovnej sily, revitalizácia území atď.). Tento zásobník sa využíva v procese programovania a návrhu jednotlivých opatrení, ktoré budú financované z Fondu na spravodlivú transformáciu, tak aby sa čo najlepšie zosúladila ponuka a dopyt po financovaní a pritom sa zohľadnili strategické priority územia.

Budú môcť o podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu žiadať len projekty, ktoré sú v indikatívnom zásobníku projektov?

Nie, projektové výzvy budú otvorené pre všetkých oprávnených žiadateľov, avšak indikatívny zásobník projektových zámerov pomáha lepšie nastaviť zacielenie finančných prostriedkov a zadefinovať predbežné rámce pre projektové výzvy. Zároveň pomáha oprávneným žiadateľom pripraviť svoje projekty, nakoľko informácie, ktoré sa zbierajú v rámci indikatívneho zásobníka, budú potrebné aj pri predkladaní žiadostí v rámci výziev.

Je možné pridávať projekty do indikatívneho zásobníka projektov?

Nezáväzná online výzva, ktorá bola vyhlásená na webovom sídle v rámci prípravy na čerpanie z tohto fondu je stále otvorená a predkladatelia majú možnosť svoj projektový zámer predložiť prostredníctvom online formulára a priebežne ho aj aktualizovať. Neznamená to však, že ich projektové zámery budú automaticky posudzované pre získanie príspevku z Fondu na spravodlivú transformáciu. Každý záujemca o príspevok bude povinný zapojiť sa do konkrétnych výziev, ktoré budú vyhlasované po schválení Programu Slovensko.

 

VYBRANÉ OBLASTI, KTORÉ JE A KTORÉ NIE JE MOŽNÉ PODPORIŤ

Je možné podporiť projekty v sektore zemného plynu a fosílnych palív?

Nie, takéto projekty sú v zmysle nariadenia, ktorým bol zriadený Fond na spravodlivú transformáciu explicitne vylúčené. Navyše sú z podpory vylúčené i projekty súvisiace s výrobou a spracovaním tabaku a tabakových výrobkov.

Je možne podporiť projekty v oblasti cestovného ruchu?

Fond na spravodlivú transformáciu môže podporiť projekty v oblasti cestovného ruchu, pokiaľ ide o tvorbu nových pracovných miest ako súčasť diverzifikácie ekonomiky regiónu a pokiaľ je takáto priorita identifikovaná v Pláne spravodlivej transformácie územia SR. Naopak sa predpokladá, že investície do infraštruktúry cestovného ruchu (napríklad výstavba ubytovacích a rekreačných zariadení) nebudú môcť byť z fondu podporené.

Je možné podporiť investície do dekarbonizácie v podnikoch, ktoré sú zaradené v Európskom systéme obchodovania s emisiami?

Áno, avšak takéto investície musia spĺňať určité podmienky – predovšetkým musia viesť k značnému zníženiu emisií CO2 nad hodnoty relevantných benchmarkov, nakoľko Fond na spravodlivú transformáciu nie je primárne určený na financovanie dekarbonizácie, ale na zmierňovanie negatívnych socio-ekonomických dôsledkov transformácie.

Je možné podporiť projekty veľkých podnikov?

Áno, avšak aj takéto investície musia spĺňať určité podmienky – predovšetkým, ich oprávnenosť musí byť zdôvodnená nahradením príp. zachovaním významného počtu pracovných miest v regióne stratených počas transformácie a nedostatočnou schopnosťou malých a stredných podnikov kompenzovať túto stratu pracovných miest. Podpora z Fondu na spravodlivú transformáciu medzi veľké podniky a malé a stredné podniky by mala byť vyvážená, nakoľko FST by nemal prispieť k tomu, že v regióne sa nahradí závislosť na jednom odvetví alebo podniku závislosťou na inom veľkom podniku, ale mal by podporovať diverzifikáciu regionálnej ekonomiky.

Je možné podporiť revitalizáciu území uvoľnených ukončením určitých činností v súvislosti s transformáciou (ako napríklad ukončenie ťažby uhlia)?

Áno, takéto investície je možné podporiť a sú medzi oprávneným aktivitami Fondu na spravodlivú transformáciu. Je však potrebné uplatňovať princíp „znečisťovateľ platí“. To znamená, že pokiaľ existuje známy pôvodca znečistenia alebo pokiaľ podľa platnej legislatívy je za určitú dekontamináciu a revitalizáciu zodpovedný konkrétny a známy subjekt, tak takúto revitalizáciu nie je možné podporiť.

 

OTÁZKY TÝKAJÚCE SA FINANCOVANIA

Aká bude vo Fonde na spravodlivú transformáciu intenzita pomoci?

O miere spolufinancovania z Fondu na spravodlivú transformáciu ešte nie finálne rozhodnuté. Intenzita pomoci sa však bude líšiť podľa typu oprávneného žiadateľa. Predpokladá sa, že intenzita pomoci vo fonde bude vo všeobecnosti vyššia ako v ostatných fondoch EÚ.

Akú maximálnu intenzitu pomoci môže projekt získať?

Maximálna intenzita pomoci bude stanovená rôzne pre jednotlivé projektové výzvy. Nakoľko výška pomoci pre jeden projekt závisí od konkrétnej témy podpory, nie je možné ju stanoviť vo všeobecnosti. Financovanie bude zohľadnené v systéme financovania eurofondov, konkrétne v Stratégii financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027.

Vzťahujú sa na Fond na spravodlivú transformáciu pravidlá štátnej pomoci?

Áno. Súčasťou prípravy Fondu na spravodlivú transformáciu je aj analýza existujúcich schém štátnej pomoci a identifikácia potreby prípadných nových schém štátnej pomoci.