Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Zber projektových zámerov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje nezáväznú online výzvu na predkladanie projektových zámerov, ktorá je určená pre kontinuálne vytváranie projektového zásobníka s cieľom umožnenia včasného a efektívneho čerpania finančných zdrojov z Fondu na spravodlivú transformáciu (ďalej aj ako „FST“). FST, ktorého finančné zdroje budú poskytované vo forme grantov, bude v programovom období 2021 – 2027 kľúčovým nástrojom pre riešenie dôsledkov prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo.

Výzva bude otvorená a hodnotenie predložených projektových zámerov bude vykonávané vo viacerých hodnotiacich kolách. Prvé hodnotiace kolo výzvy bude uzatvorené k 30. 4. 2021 a hodnotenie projektových zámerov predložených do tohto termínu bude prebiehať v máji 2021. Projektové zámery predložené v prvom hodnotiacom kole výzvy budú môcť byť zahrnuté v Pláne spravodlivej transformácie. V prípade, ak je žiadateľom veľký podnik, podmienkou oprávnenosti predloženého projektového zámeru je jeho zahrnutie do Plánu spravodlivej transformácie, resp. jeho potreba pre implementáciu Plánu spravodlivej transformácie.

Hlavným cieľom FST je zmierniť dôsledky transformácie financovaním diverzifikácie a modernizácie miestneho hospodárstva a zmiernenie negatívnych vplyvov na zamestnanosť. FST môže podporovať široký rozsah činností cez investície do oblastí akými sú digitálna pripojiteľnosť, technológie čistej energie, znižovanie emisií, obnova priemyselných lokalít či rekvalifikácia pracovníkov. S cieľom posilniť hospodársku diverzifikáciu území postihnutých transformáciou sa bude z FST poskytovať podpora aj na produktívne investície v MSP vrátane mikropodnikov a začínajúcich podnikov, ktoré povedú k ekonomickej diverzifikácii, modernizácii a konverzii. Produktívne investície by sa mali chápať ako investície do fixného kapitálu alebo nehmotného majetku podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a k zamestnanosti. Z FST budú podporované investície do vytvárania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov a poradenských služieb, ktoré vedú k vytváraniu pracovných miest.

Viac informácií k Fondu na spravodlivú transformáciu, ako aj k rozsahu podpory nájdete v časti Základné informácie.

Predkladanie projektových zámerov prebieha prostredníctvom online formulára. Žiadateľ je povinný pri vypĺňaní online formulára postupovať podľa návodu, ktorý je uvedený v Príručke pre predkladateľa projektového zámeru v rámci nezáväznej online výzvy k Fondu na spravodlivú transformáciu (ďalej len ako „Príručka“), v rámci ktorej sú uvedené podrobné pokyny a vysvetlivky k vyplneniu jeho jednotlivých častí z hľadiska požadovaného obsahu. Žiadateľ predkladá online formulár výhradne elektronicky (prostredníctvom webového rozhrania), bez akýchkoľvek príloh a iných foriem predloženia (t. j. predloženie vyplneného formuláru v listinnej podobe nie je potrebné).

Online formulár nájdete na forms.office.com alebo na nižšie uvedenom QR kóde. Kliknutím na zobrazené hlásenie otvoríte odkaz na online formulár.

Príručka pre predkladateľa projektového zámeru (.PDF, 1040 kB)

Predloha pre vyplnenie online formulára – Príloha č.1 Príručky (.DOCX, 113 kB)

QR kod pre Zber projektovych zamerov

Z pohľadu veľkostnej kategórie podnikov môžu byť v rámci FST podporené:

  • mikro, malé a stredné podniky,
  • veľké podniky len v prípade, ak:
  • sú produktívne investície preukázateľne potrebné na zabránenie zániku pracovných miest alebo zmiernenie zamestnaneckých dopadov transformácie, a to vytvorením alebo ochranou značného počtu pracovných miest, pričom nesmú viesť k premiestneniu alebo byť jeho výsledkom;
  • ide o investície na zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES za predpokladu, že takéto investície budú schválené ako súčasť Plánu spravodlivej transformácie. Takéto investície sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na implementáciu Plánu spravodlivej transformácie.

Navrhnuté oprávnené územia: Trenčiansky kraj (horná Nitra), Košický kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj

Indikatívna výška finančných prostriedkov: 459 mil. EUR

Dátum vyhlásenia výzvy: 18. 03. 2021

Typ výzvy: otvorená, nezáväzná

Uzatvorenie I. hodnotiaceho kola: 30. 4. 2021