Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  MP SR

  Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108

  Výzva IROP-PO9-SC91-2023-108 (ZIP, 8.43 MB)
  Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108
  Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108
  Aktualizácia č. 3_IROP-PO9-SC91-2023-108
  AKTUALIZACIA 2_IROP-PO9-SC91-2023-108 (ZIP , 8.26 MB)

   

  Usmernenie k spôsobu predkladania žiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108

  V súvislosti so spôsobom predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108, si RO pre IROP si dovoľuje informovať žiadateľov o nasledovnom:

  Pri výbere kategórie regiónov/konkrétny cieľ vo formulári žiadosti o nenávratný finančný príspevok je potrebné dbať na správne zaradenie žiadateľa a to buď:

  menej rozvinutý región (MRR/LDR) – 302090011 – 9.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

  alebo

  viac rozvinutý región (VRR/MDR) – 302090012 – 9.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

  Skratka VRR (v ITMS2014+ možno nájsť aj anglickú skratku MDR) je v programovom období 2014 – 2020 skratkou používanou pre označenie viac rozvinutého regiónu, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky na základe ukazovateľa HDP na obyvateľa presahujúceho 90 % priemeru EÚ jedine Bratislavský samosprávny kraj. Nakoľko ostatné samosprávne kraje nedosahujú ani 75% priemeru HDP na obyvateľa EÚ, zaraďujú sa do kategórie menej rozvinutých regiónov (slovenská skratka MRR, anglická skratka LDR).

   

  Žiadatelia sú povinní pri prekladaní žiadosti o NFP postupovať výlučne v zmysle znenia výzvy, časť 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP. Podrobnosti o spôsobe predkladania ŽoNFP sú uvedené v Príručke pre žiadateľa, časť 3.2.1 Spôsob predkladania ŽoNFP a časť 3.2.2 Podmienky doručenia ŽoNFP.

  Žiadateľ v zmysle vyššie uvedeného predkladá ŽoNFP RO pre IROP nasledovne:

  • v elektronickej forme vrátane príloh prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+

  a zároveň v písomnej forme, a to:

  • formulár ŽoNFP bez príloh prostredníctvom elektronickej schránky RO pre IROP, vygenerovaný prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ vo formáte pdf. a podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa, do elektronickej schránky príslušného RO pre IROP

  alebo

  • formulár ŽoNFP bez príloh v listinnej podobe na adresu RO pre IROP:

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  Sekcia IROP
  Pribinova 25
  811 09 Bratislava

  Žiadatelia nepredkladajú žiadosti o NFP elektronicky mailom do Datacentra ani iným inštitúciám.