Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Oznam o vyhlásení výzvy pre zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti Bratislavského kraja

MZ SR

Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej „MZ SR“) ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP“) dňa 20. mája 2022 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pod názvom: „Zníženie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 v nemocniciach na území Bratislavského krajas kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2022-99.

Oprávnenými žiadateľmi sú zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 4 písm. a) bod 1 zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 578/2004 Z. z.“) s výnimkou tých, ktorým už bol poskytnutý príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC214-2021-71.

Vyhlásená výzva sa realizuje podľa schémy minimálnej pomoci SVHZ – 16/2020 https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2830&csrt=17057212258917600906

Na výzvu sú alokované 3 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výzva spolu s ďalšou dokumentáciou je zverejnená na adrese: Výzvy | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk).

Bližšie informácie týkajúce sa tejto výzvy sú žiadateľom o finančný príspevok poskytované na e-mailovej adrese: mzsoirop@health.gov.sk.

SO pre IROP poskytuje osobné konzultácie počas doby trvania výzvy, a to počas pracovných dní, v pondelok až piatok, na nižšie uvedenej adrese:

Ministerstvo zdravotníctva SR
sekcia európskych programov a projektov
Bárdošova 2
831 01 Bratislava.