Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  MP SR

  Oznamovanie podozrení z podvodov IROP

  Detekčné opatrenia riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorých účelom je včas odhaľovať podvodné konanie

  Anonymné nahlasovanie podozrení z podvodu a nezákonného konania (nahlásenia budú postúpené príslušným orgánom v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ)

  • nahlasovanie korupcie prostredníctvom webového sídla odboru prevencie korupcie, zriadenom na Úrade vlády SR https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/kam-oznamit-korupciu/  (o spôsobe vybavenia podnetov rozhoduje Úrad vlády SR).
  • nahlasovanie podozrení z trestných činov (najmä podozrení z podvodu v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva alebo inej nezákonnej činnosti s dopadom na finančné prostriedky EÚ a SR na e-mailovú adresu infoirq@minv.sk (pre zamestnancov verejnej správy) zriadenú Národnou protikorupčnou jednotkou v spolupráci ONÚ OLAF (o spôsobe vybavenia podnetov rozhodne Národná protikorupčná jednotka) alebo na emailovú adresu nezrovnalosti@vlada.gov.sk (pre podnety od verejnosti).

  Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä tieto informácie:

  • Základné  údaje o projekte (názov, číslo)
  • Informácie  o poskytovateľovi príspevku
  • Informácie  o  prijímateľovi finančného príspevku
  • Uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka
  • Popis skutočností, ktoré vedú nahlasovateľa  k podozreniu zo zneužitia prostriedkov EÚ a dátum ich zistenia
  • Podporná dokumentácia
  • Kontaktné údaje (napr. meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo a pod.)

  Vaše kontaktné údaje budú využité na oznámenie spôsobu  vybavenia a výsledkov overenia Vášho podnetu. Zároveň Vami uvedené kontaktné údaje môžu byť využité aj pre účely dožiadania si doplňujúcich informácií v priebehu overovania podnetu, resp. výkonu kontroly. Ak si želáte ostať v anonymite, budeme toto Vaše rozhodnutie v plnej miere rešpektovať.

  Ak sa pri oznámení podozrenia o poškodzovaní finančných záujmov EÚ a nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ obávate odvetným opatreniam zo strany Vášho zamestnávateľa,  obráťte sa na Úrad pre ochranu oznamovateľov (www.oznamovatelia.sk).

  Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

  Zároveň táto e-mailová adresa neslúži pre komunikáciu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

  • Nahlasovanie podozrenia z korupcie na národnej úrovni v SR je možné vykonať:

   osobne na pracoviskách národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru:

   ODBOR BRATISLAVA, Račianska 45, 83102 Bratislava
   ODBOR ZÁPAD, Osvaldova 1,  949 01 Nitra
   ODBOR STRED, Partizánska 106, 974 01 Banská Bystrica
   ODBOR VÝCHOD,  Rampová 7, 040 01 Košice

   zaslaním písomného oznámenia poštou alebo elektronickým zaslaním s kvalifikovaným elektronickým podpisom  na korešpondenčnú adresu:

   Prezídium Policajného zboru
   národná kriminálna agentúra
   Pribinova 2
   812 72 Bratislava

   -zaslaním správy na e-mailovú adresu Prezídia Policajného zboru:     infoppz@minv.sk

  • anonymné nahlasovanie podozrení z podvodov a nezrovnalostí s dopadom na finančné prostriedky EÚ Európskemu úradu pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF EK“) prostredníctvom webového sídla : https://fns.olaf.europa.eu/ (o spôsobe vybavenia podnetov rozhoduje OLAF EK  https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_sk).