Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti – Fáza 1

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava

Názov projektu: Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti – Fáza 1

Názov a sídlo partnera:

Slovenská informačná služba, Vajnorská 39, 831 04 Bratislava 3

Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 851 06 Bratislava

Miesto realizácie projektu:

  • Banskobystrický kraj
  • Bratislavský kraj
  • Košický kraj
  • Nitriansky kraj
  • Prešovský kraj
  • Trenčiansky kraj
  • Trnavský kraj
  •  Žilinský kraj

Výška poskytnutého NFP celkom: 13 250 940,00 EUR

Cieľ projektu

Hlavnou motiváciou tohto národného projektu je vytvorenie prostredia pre zvýšenie  povedomia, zručností, metodickej a praktickej pripravenosti na kybernetické hrozby a útoky sociálneho inžinieringu na pracovníkov v kontexte celej verejnej správy, a to prostredníctvom vybudovania Centra simulácie a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti. Tento cieľ bude možné naplniť prostredníctvom dvoch nosných služieb Centra, ktorými sú výuka a simulácia.

Opis projektu

Projekt vychádza zo štúdie uskutočniteľnosti národného projektu „Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti“ (ďalej aj „Centrum“ alebo „národný projekt“), ktorú vypracoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej aj „UPVII“)/ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a schválil Riadiaci výbor pre prioritnú os 7 OPII. Projekt prispieva k dosiahnutiu cieľov definovaných v Strategickom dokumente pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie 2014 – 2020 v oblasti „Vytvorenie bezpečného prostredia pre občana, podnikateľa a verejnú správu”.

Informácie o Operačnom program Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

 Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.