Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  MP SR

  Aktuálne výzvy podľa oblastí

  Nová korešpondenčná adresa od 9.11.2022 na zasielanie písomnej dokumentácie Riadiacemu orgánu pre IROP je:

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  Sekcia IROP
  Pribinova 25
  811 09 Bratislava

  Usmernenie RO pre IROP po 1. 10. 2022
  Na základe novely Zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 60/2013 Z. z. a zákona č. 313/2013 Z. z. Z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon), Integrovaného regionálny operačný program (ďalej len ,,IROP“) s účinnosťou od 1. 10. 2020 prechádza pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

  Oznámenie o zmene e-mailových adries
  Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) si Vás dovoľuje informovať o zmene e-mailových adries zamestnancov z meno.priezvisko@land.gov.sk  a meno.priezvisko@vicepremier.gov.sk  na meno.priezvisko@mirri.gov.sk 

  Taktiež sa mení e-mailová adresa irop@land.gov.sk na irop@mirri.gov.sk.

  Aktuálny telefónny zoznam zamestnancov sekcie IROP je dostupný na webovom linku: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/kontakty-irop/kontakty-irop/index.html

   

  Usmernenie k podmienke poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovania projektu“.

   

  Aktuálne výzvy podľa oblastí

  Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí.

  MATERSKÉ ŠKOLY

  ZÁKLADNÉ ŠKOLY

  STREDNÉ ŠKOLY

  DOPRAVA

  CYKLOTRASY

  CESTY

  VOD

  CLLD

  CHOD MAS

  TECHNICKÁ POMOC

  FINANČNÉ NÁSTROJE

  ZDRAVOTNÍCTVO

  KULTÚRA

  SOCIÁLNE SLUŽBY

  JASLE

  PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

  ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA

  FAST CARE

  SAFE