Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Aktuálne výzvy podľa oblastí

Nová korešpondenčná adresa od 9.11.2022 na zasielanie písomnej dokumentácie Riadiacemu orgánu pre IROP je:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sekcia IROP
Pribinova 25
811 09 Bratislava

Usmernenie RO pre IROP po 1. 10. 2022
Na základe novely Zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 60/2013 Z. z. a zákona č. 313/2013 Z. z. Z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon), Integrovaného regionálny operačný program (ďalej len ,,IROP“) s účinnosťou od 1. 10. 2020 prechádza pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Oznámenie o zmene e-mailových adries
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) si Vás dovoľuje informovať o zmene e-mailových adries zamestnancov z meno.priezvisko@land.gov.sk  a meno.priezvisko@vicepremier.gov.sk  na meno.priezvisko@mirri.gov.sk 

Taktiež sa mení e-mailová adresa irop@land.gov.sk na irop@mirri.gov.sk.

Aktuálny telefónny zoznam zamestnancov sekcie IROP je dostupný na webovom linku: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/kontakty-irop/kontakty-irop/index.html

 

Usmernenie k podmienke poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovania projektu“.

 

Aktuálne výzvy podľa oblastí

Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí.

MATERSKÉ ŠKOLY

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

STREDNÉ ŠKOLY

DOPRAVA

CYKLOTRASY

CESTY

VOD

CLLD

CHOD MAS

TECHNICKÁ POMOC

FINANČNÉ NÁSTROJE

ZDRAVOTNÍCTVO

KULTÚRA

SOCIÁLNE SLUŽBY

JASLE

PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA

FAST CARE