Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Archív – Príručka pre prijímateľa PO7 a PO14 OPII Národné projekty a Dopytovo-orientované projekty (s výnimkou Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP)

Príručka pre prijímateľa PO7 OPII a PO14 OPII Národné projekty a Dopytovo- orientované projekty (s výnimkou Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP), verzia 7.0, účinná od 11.05.2023 (ZIP, 6.44 MB)

V príručke boli uskutočnené nasledovné zmeny:

 • Zapracovanie nového loga a zmeny názvu Ministerstva dopravy SR a s tým súvisiace úpravy príloh Príručky;
 • Doplnenie prioritnej osi 14 (CARE) vrátane oprávnenosti výdavkov od 24.2.2022 a s tým súvisiacich procesov pri  implementácii, vytvorenie novej kapitoly F. 5 a emailovej adresy po14opii@mirri.gov.sk;
 • Umožnenie plnej „krížovej“ oprávnenosti financovania výdavkov v rámci ESF a EFRR;
 • Odstránenie textu v rozsahu minimálne podľa „I-03 bod 2“  pri aktualizácií a uložení výstupov v MetaIS;
 • Úprava kapitoly F.4.7 Digitálny príspevok týkajúcej sa predkladania dokumentácie k ŽoP
 • Doplnenie účinnosti ustanovení týkajúcich sa PO14 k dňu uzavretia Dodatku č. 2 Zmluvy o delegovaní;
 • Zosúladenie textu  príručky s textom Vyhlášky č. 85/2020 Z. z.  o riadení projektov, kde nie je stanovená požiadavka predkladať kladné stanovisko QA. Taktiež z dôvodu nezasahovania SO do vzťahu prijímateľa a partnera projektu (QA);
 • Doplnenie predloženia povinného výstupu „Plán projektu po odovzdaní projektu“ prijímateľom;
 • Doplnenie ustanovenia k overeniu nedoplatkov na daniach, na poistnom na sociálne poistenie a na zdravotnom poistení prijímateľa a k preukázaniu vlastných zdrojov prijímateľa  v rámci výzvy OPII-2022/7/22_DOP;
 • Úprava odkazov k povinným prílohám ZMS, VMS a NMS;
 • Doplnenie ustanovení  ku kombinácií zúčtovania zálohovej platby a refundácie, resp. zúčtovania predfinancovania v rámci jedného kalendárneho mesiaca;
 • Doplnenie nových príloh č. 14 a 15;
 • Formálna úprava Prílohy č. 8;
 • Formálne úpravy.
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII a PO14 OPII Národné projekty a Dopytovo- orientované projekty (s výnimkou Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP), verzia 6.0, účinná od 20.04.2023, platná od 20.04.2023 (ZIP, 6.34 MB)
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII Národné projekty a Dopytovo- orientované projekty (s výnimkou Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP), verzia 5.0, účinná od 19.12.2022, platná od 19.12.2022 (ZIP, 5.24 MB)

V príručke boli uskutočnené nasledovné zmeny:

 • doplnenie novej kapitoly F.4.7. Digitálny príspevok (poukážka) vrátane Príloha č. 13 a krížového financovania výdavkov;
 • definovanie výnimky ohľadom  trvalej udržateľnosti pre projekty, ktoré nemajú definovanú udržateľnosť v zmluve o NFP a na ktoré sa nevzťahuje povinnosť udržateľnosti podľa čl. 71 všeobecného nariadenia;
 • aktualizácia doby splátok z 3 rokov na 4 roky a odklad na dobu dlhšiu ako dva roky v zmysle zákona 292/2014 Z. z.;
 • neaplikovanie podmienky zaevidovania údajov o realizovanom VO pre projekty pri realizácií ktorých nie je definovaná podmienka uskutočnenia VO;
 • presun textu z kap. E.2.2. do kap. E.1;
 • úprava textácie elektronického predkladania ŽoP;
 • formálne úpravy.
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII Národné projekty a Dopytovo- orientované projekty (s výnimkou Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP), verzia 4.0, účinná od 15.08.2022, platná od 15.08.2022 (ZIP, 5.31 MB)

V Príručke boli uskutočnené nasledovné zmeny:

 • definovanie frekvencie predkladania ŽoP (personálne výdavky);
 • formálne úpravy.
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII Národné projekty a Dopytovo- orientované projekty (s výnimkou Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP), verzia 3.0, účinná od 01.08.2022, platná od 15.07.2022 (ZIP, 5.5 MB)

Najvýznamnejšie zmeny vo verzii 3.0 sú nasledovné:

 •  Zmena sídla MIRRI SR k 1. augustu 2022;
 • Úprava Prílohy č. 5 Zjednodušený mesačný pracovný výkaz zapracovania údajov aj za vykonávateľa Plánu obnov a odolnosti SR, Komponent 17 (MIRRI SR) z dôvodu zamedzenia prípadného duplicitného financovania výdavkov a doplnenia oprávnených náhrad neprítomnosti do uvedenej prílohy;
 • Rozdelenie Prílohy č. 5 s členením podľa dĺžky pracovného času na samostatné Prílohy č. 5a – Zjednodušený mesačný pracovný výkaz – 7,5 hod.  a Prílohy č. 5b – Zjednodušený mesačný pracovný výkaz – 8 hod. ;
 • Úprava Prílohy č. 4a – Sumarizačný hárok pracovných výstupov – Podporné aktivity a Prílohy č. 4b – Sumarizačný hárok pracovných výstupov – Hlavné aktivity , vyplývajúce zo zmien Príloh č. 5a  č. 5b;
 • Úprava Prílohy č. 6 – Rozpis mzdových výdavkov, vyplývajúcich zo zmien Príloh č. 5a  č. 5b;
 • Formálne úpravy.
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII Národné projekty a Dopytovo- orientované projekty (s výnimkou Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP), verzia 2.0, účinná od 03.06.2022 (ZIP, 3.65 MB)

Najvýznamnejšie zmeny sú nasledovné:

 • Doplnenie užívateľa v kapitole B. 1,
 • Odstránenie monitorovania údajov v ASPR,
 • Doplnenie špecifík pre Wifi pre Teba II a Moderné technológie, vrátane Prílohy č. 3,
 • Doplnenie novej  kapitoly týkajúcej sa ukončovania realizácie projektov,
 • Zapracovanie  opatrenia MF SR zo dňa 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie_ EK 637003  a 719015,
 • Neaplikovanie Vyhlášky ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov na špecifické projekty, ktoré to nemajú uvedené vo výzve a v Zmluve o NFP,
 • Povinnosť prijímateľa v zmysle VZP Čl. 4, bod 6. Zmluvy o NP informovať SO o začiatku a ukončení realizácie všetkých hlavných aktivít projektu,
 • Zavedenie prioritného používania elektronickej komunikácie aj pri Zmluve o NFP a Dodatkoch,
 • Úpravy ohľadom DNR,
 • Zmena nahlásenia kontaktnej osoby prostredníctvom ITMS2014+ ,
 • Úprava výšky NFP v súvislosti s mierou naplnenia merateľného ukazovateľa,
 • Doplnenia k  FKnM pri výzvach s veľkým počtom malých projektov (s nízkou hodnotou NFP na projekt, napr. do 20 000 EUR),
 • Úprava udržateľnosti projektu v prípade, ak to prijímateľ nemá definované v zmluve o NFP a na ktoré sa nevzťahuje povinnosť udržateľnosti podľa čl. 71 všeobecného nariadenia,
 •  Úprava kvalifikačných predpokladov v zmysle prijatia zákona č. 453/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení,
 • Zapracovanie Usmernenia č. 12/2021 SO OPII k obsahu, postupom a rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti personálnych výdavkov interného a externého charakteru v žiadosti o platbu a úpravy v prílohe 4a a 4b,
 • Nové prílohy č. 8-12, pričom je zavedená povinnosť predkladania Stanoviska prijímateľa k splneniu povinnosti k ukončovaniu projektu v rámci ZMS, Stanoviska prijímateľa k splneniu povinnosti k ukončovaniu projektu v rámci NMS a Stanoviska predložené partnerom projektu (útvaru MIRRI SR mimo SO)  o súlade skutočnej realizácie projektu v zmysle schválenej dokumentácie a o riadnom ukončení národného projektu podľa Vyhlášky ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov a o vykonaní kontroly uloženia projektovej dokumentácie v MetaIS, 
 • Formálne úpravy.
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII Národné projekty a Dopytovo-orientované projekty, verzia 1.0, účinná od 20.07.2021 (ZIP, 1.21 MB)

Archív – Príručka pre prijímateľa – národné projekty

Príručka pre prijímateľa PO7 OPII - Národné projekty, verzia 11.0, účinná od 05.03.2021 (ZIP, 2.55 MB)
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII - Národné projekty, verzia 10.0, účinná od 06.08.2020 (ZIP, 2.25 MB)
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII – Národné projekty, verzia 9.0, účinná od 15.01.2020 (ZIP, 1.91 MB)
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII - národné projekty, verzia 8.0, účinná od 01.10.2019
Príručka pre prijímateľa, verzia 7.0 bez TC Final, platná od 01.08.2018 (ZIP, 702.18 KB)
Príručka pre prijímateľa, verzia 7.0 TC Final, platná od 01.08.2018 (ZIP, 256.63 KB)

V predmetnom dokumente bola vykonaná formálna úprava, konkrétne v tabuľke č. 3 na str. 19.

Príručka pre prijímateľa, verzia 6.0 bez TC Final, platná od 09.05.2017 úprava (PDF, 718.03 KB)
Príručka pre prijímateľa, verzia 6.0 TC Final, platná od 09.05.2017 úprava (PDF, 1010.52 KB)
Príručka pre prijímateľa, verzia 6.0 bez TC Final, platná od 09.05.2017 (PDF, 725.65 KB)
Príručka pre prijímateľa, verzia 6.0 TC Final, platná od 09.05.2017 (PDF, 967.2 KB)
Archív - Príručka pre prijímateľa - národné projekty (informatizacia.sk)

Archív – Príručka pre prijímateľa – dopytovo-orientované projekty

Príručka pre prijímateľa PO7 OPII – dopytovo-orientované projekty, verzia 4.0, účinná od 07.08.2020 (ZIP, 1.71 MB)
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII – dopytovo-orientované projekty, verzia 3.0, účinná od 29.01.2020 (ZIP, 1.91 MB)
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII – dopytovo-orientované projekty, verzia 2.0, účinná od 02.10.2019 (ZIP, 929.95 KB)
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII – dopytovo-orientované projekty, verzia 2.0, účinná od 02.10.2019 (so sledovaním zmien) (ZIP, 1.2 MB)
Príručka pre prijímateľa – dopytovo-orientované projekty, verzia 1.0, platná od 27.07.2018 (PDF, 753.21 KB)