Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

INFORMÁCIA K ŽIADOSTIAM O PLATBU

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky informuje o prijatých opatreniach v súvislosti so stanovením termínu na predkladanie Žiadostí o platbu.

Riadiaci orgán pre IROP stanovil v Príručke pre prijímateľa (verzia 8.2) termín na predkladanie žiadosti o platbu s príznakom „poskytnutie predfinancovania“ do 7. novembra 2023. Uvedený termín bol určený na základe lehoty na spracovanie žiadosti o platbu s príznakom „poskytnutie predfinancovania“, ktorú má riadiaci/sprostredkovateľsky orgán pre IROP 25 pracovných dní. Termín na spracovanie „predfinancovania“ je stanovený Systémom finančného riadenia ŠF, KF a ENRF a platí od začiatku realizácie projektov v programovom období 2014-2020.

Ministerstvo si uvedomuje aktuálny nápor žiadostí o platbu, ktorý súvisí s ukončovaním projektov aj končiacim eurofondovým obdobím. V súvislosti s tým chceme informovať, že mobilizujeme všetky dostupné personálne kapacity vrátane tých, ktoré majú skúsenosti s kontrolou Žiadosti o platbu na úrovni samosprávnych krajov a v Regionálnych centrách MIRRI, aby sme vytvorili čo najkomfortnejšie prostredie pre zvládnutie očakávaného náporu žiadostí. Naším cieľom je prioritne spracovať všetky žiadosti o platbu s príznakom „poskytnutie predfinancovania“ tak, aby boli spracované do stanoveného termínu, a aby sa tým neohrozila implementácia projektov.

Po tomto termíne, 7. novembra 2023, je možné predložiť žiadosť o platbu s príznakom „poskytnutie predfinancovania“ a to po dohode medzi prijímateľom a poskytovateľom (riadiaci/sprostredkovateľský orgán pre IROP).